36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 63

Labia Minora Hypertrophy, Fibroepitelial Clitoris Polyp and Labial Cyst Association: A Rare Case

A Sayan*, MO Öztan**, M Mert*, T Özdemir*, C Bilir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, İzmir
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery

AIM: Labia minora hypertrophy (LMH), labial cyst (LC), and fibroepithelial polyp (FP) are rarely seen in adolescent age when compared to adults. LMH is usually bilateral. There are no reports of these anomalies are together in publications. We presented two cases that both anomalies were seen together for the first time,

MATERIALS AND METHODS: Two patients, aged 17 and 18, presented with asymmetric deformity and cysts in the vulva. The patients that their examinations and urogenital USG were normal, operated for healing.

FINDINGS: Approximately 15% of the LMH cases reported in the literature were required to surgical intervention. Significant deformity in labia minor and hypertrophy more than 4 cm are required to surgical correction. The reasons that related to infections, hormones and personal hygiene has been considered in ethiology. In particular, bad hygiene conditions in the menstrual period, chronic irritation, continuous wear of narrow garments and recurrent urogenital infections are responsible. FP is benign lesions 1-5cm in diameter, usually seen in vagina in adults. It is thought to be due to hormonal reasons. In FP, bleeding due to irritation is seen. In one of our patients, the left LMH and LC were detected in the right one and the cyst was removed and made labioplasty. The clitoris FP was seen additionally in our 18-year-old patient and total excused. Our patients are without any complications.

RESULTS: LMH, which has different etiologies and is interpreted as an anatomical abnormality, can be surgically corrected if it causes psychological problems in the patient by creating deformity. However, some personal and environmental precautions are important, not include cysts and less than 4cm in LMH. So that, healing can be achieved without surgical intervention. We think that lesions should be carefully distinguished in these patients and should not be applied immediately.

Labium Minus Hipertrofisi, Fibroepiteliel Klitoris Polibi ve Labial Kist Birlikteliği: Nadir Bir Olgu

A Sayan*, MO Öztan**, M Mert*, T Özdemir*, C Bilir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

AMAÇ: Labium minus hipertrofisi (LMH), labial kist (LK) ve fibroepiteliel polip (FP) adölesan çağda erişkinlere göre nadir görülür. LMH genellikle bilateraldir. Yayınlarda bu anomalilerin birlikte olduğu olgular bulunmamaktadır. İlk defa bu anomalilerin birlikte görüldüğü 2 olgumuz sunulmuştur.

GEREÇ VE YÖNTEM: Vulvada asimetrik şekil bozukluğu ve kist yakınmaları ile getirilen 17 ve 18 yaşlarında iki hasta. Rutin incelemeleri ve ürogenital USG normal olan olgular tedavi için ameliyata alınmıştır.

BULGULAR: Yayınlarda bildirilen LMH olgularının yaklaşık %15’i cerrahi girişim gerektirmiştir. Labium minusda belirgin şekil bozukluğu ve 4 cm. den fazla hipertrofi cerrahi düzeltme gerektirir. Etiyolojide infeksiyon, hormonlar ve kişisel hijyen ile ilgili nedenler düşünülmüştür. Özellikle menstrüel dönemdeki kötü hijyen koşulları, kronik irritasyon, sürekli dar giysilerin giyilmesi ve tekrarlayan ürogenital infeksiyonlar sorumlu tutulmuştur. FP ise, genellikle erişkinlerde, vaginada görülen 1-5cm çapında benign lezyonlardır. Hormonal nedenlere bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir. FP’de irritasyona bağlı kanamalar görülür. Hastalarımızın birinde sağ birinde sol LMH ve LK saptanarak kist çıkarılmış ve labia küçültülmüştür. Klitoriste FP 18 yaşındaki olgumuzda ek olarak görülmüş ve total eksize edilmiştir. Hastalarımız sorunsuz izlemimizdedir.

SONUÇ: Etiyolojide değişik nedenlerin bulunduğu ve anatomik bir anomali olarak yorumlanan LMH şekil bozukluğu yaratarak hastada psikolojik sorunlara yol açıyorsa cerrahi olarak düzeltilebilir. Ancak kist içermeyen ve 4cm’den küçük LMH’de kişisel ve çevresel bazı önlemler önemlidir. Böylece cerrahi girişim gerektirmeden iyileşme sağlanabilir. Bu hastalarda lezyonların dikkatli ayrımlanması ve hemen cerrahi girişim uygulanmaması gerektiği düşüncesindeyiz.

Close