36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Oral Presentation - 71

The use of three dimensional printed models in pediatric surgery student education: First impressions and process.

Ş Emre, MB Yolcu, S Celayir
Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

INTRODUCTION: The aim of this study to present the process of the manufacturing three-dimensional (3d) printed educational models and our experiences related to using these models in Pediatric Surgery student education.

METHODS: Five main disease groups related to pediatric surgery (esophageal atresia, anorectal malformations, vesicoureteric reflux, choledochal cysts, intestinal atresias) were designed by a 3d program on the computer. After the printing, post-production processes were made on models which printed by the 3d printer. These models were used on the fifth class medical students' theoretical and practical lessons in the 3 groups in 2018. Feedbacks were taken with the post-internship surveys in this semester.

RESULTS: All models' design and print processings which planned were completed. The survey feedbacks showed the students who were in the groups which these models were used in the theoretical and practical lessons were satisfied. There was no negative feedback.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Pediatric Surgery-specific diseases models were produced with the 3d printer within this study. Not only printed materials but also augmented reality and blended education are getting the possible in the medical education owing to the 3d design. The survey results indicated that these models have positive effects on the "students' education" in pediatric surgery.

Çocuk cerrahisi öğrenci eğitiminde üç boyutlu modellerin kullanılması: Süreç ve ilk izlenimler

Ş Emre, MB Yolcu, S Celayir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuk cerrahisi öğrenci eğitiminde 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiş eğitim modellerinin üretimi ve çocuk cerrahisi stajında kullanımı ile ilgili deneyimlerimizin ve sürecin sunulmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk cerrahisinin ilgi alanına giren 5 ana doğumsal hastalık modeli (anorektal malformasyonlar, özofagus atrezileri, vezikoüreteral reflü, koledok kistleri, jejunoileal atreziler) 3 boyutlu bilgisayar programı ile tasarlandı. 3 boyutlu yazıcı ile basılan modeller, üretim sonrası düzenleme (post-productuion) işlemlerinden geçirildi. Beşinci sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin çocuk cerrahisi staj eğitimi sırasında 2018 yılında 3 grupta teorik ve uygulama derslerinde eğitim amaçlı kullanıldı. Bir yarıyıl süresince staj sonu memnuniyet anketleri ile geri bildirim alındı
BULGULAR: Planlanan tüm eğitim modellerinin tasarım ve baskı işlemi sonuçlandırıldı. Modellerin teorik ve uygulamalı derslerde kullanıldığı 3 grupta anket geribildirimlerinde öğrenciler bu yeni eğitim yönteminden memnun olduğunu bildirdi. Olumsuz geribildirim saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma kapsamında çocuk cerrahisine özgü hastalık modelleri 3 boyutlu yazıcılar ile üretilmiştir. Üç boyutlu modelleme ile yalnızca basılı materyaller ile değil, artırılmış gerçeklik ve bununla zenginleştirilmiş modern eğitim modellerinin kullanılması da mümkün hale gelmektedir. Anket geribildirimleri bu modellerin çocuk cerrahisi staj eğitimine olumlu katkı yaptığını göstermektedir

Close