36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 82

Experience in laparoscopic transabdominal wall closure of Morgagni hernia repair with loop suture removal technique: An easy, quick and safe approach

G Göllü, U Ateş, NY Taştekin, K Bahadır, S Sözduyar, H Dindar, T Aktuğ, AM Çakmak, A Yağmurlu, M Bingöl Koloğlu
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim: Various laparoscopic techniques to repair Morgagni hernia have been described in the literature which are primary closure with intracorporeal suturing, using prosthetic mesh and transabdominal wall closure by subcutaneous knot placement. During transabdominal wall closure sometimes taking out the needle exactly from the same point of insertion could be difficult. The loop suture removal technique, previously used in PIRS repair of inguinal hernias can be used during morgagni hernias.We aimed to present our experience with this technique in management of the children with Morgagni hernia.

Method: The demographic data, presentation, diagnostic methods, operative findings and technique and postoperative follow up of 13 children who had Morgagni hernia repair with laparoscopic assisted transabdominal wall closure and subcutaneous knot placement technique was prospectively recorded and evaluated.

Results: During 3 years period (January 2015-December 2017),13 children with Morgagni hernia were treated.There were 10 males and 3females.Their age at diagnosis ranged from 1 month to13 years(mean 44 months).7 patients diagnosed by chest x rays taken during evaluation of upper or lower respiratory tract infections. 4 patients were presented with chest pain. One patient was presented with multiple congenital anomalies during newborn period. One patient was referred with recurrent Morgagni hernia. All operations were completed laparoscopically. The average operation time was 47 minutes(30-90). The average of feeding time was 10hours(6-24) .One patient underwent Nissen fundoplication and gastrostomy in the same time due to gastroesophageal reflux. The average hospitalization time was 2days(1-5). The mean follow-up time was 20,8months(6-36).On follow-up, 1(7.6%) patient developed recurrence.

Conclusion: Laparoscopic Morgagni hernia repair with transabdominal wall closure and loop suture holding technique is a simple, feasible, quick and safe approach in children. Early start of feeding short hospital stay and better cosmetic outcome are the additional advantages of this technique.

Morgagni hernisinin lup ile sütur ucu dışarı alma tekniği kullanılarak laparoskopik transabdominal onarımı ile deneyimimiz Kolay, hızlı ve güvenli bir yaklaşım

G Göllü, U Ateş, NY Taştekin, K Bahadır, S Sözduyar, H Dindar, T Aktuğ, AM Çakmak, A Yağmurlu, M Bingöl Koloğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Morgagni hernisini onarımında intrakorporeal sütür ile primer kapatma, prostetik meş ile onarım ve transabdominal onarım gibi çeşitli laparoskopik teknikler tanımlanmıştır. Transabdominal duvarın onarımı sırasında iğneyi tam olarak aynı giriş noktasından dışarı almak zordur. Kasık fıtıklarında PIRS (Percutaneus internal ring suturing) onarımında kullanılan lup ile sütur ucunu dışarı alma tekniği bu işlemi kolaylaştırmak için Morgagni herni onarımında da kullanılabilir. Bu çalışmada Morgagni hernili çocuklarda lup sütür dışarı alma tekniği ile transabdominal onarım deneyimimizi gözden geçirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Morgagni hernisi tanısı konan ve laparoskopik transabdominal onarımı yapılan 13 çocuğun demografik bulguları, başvuru şikayetleri, tanı yöntemleri, ameliyat bulguları ve postoperatif izlem sonuçları prospektif olarak kaydedildi ve değerlendirildi.

Sonuç: Ocak 2015-Aralık 2017 arasında Morgagni hernisi tanısı alan olan 13 çocuk tedavi edildi. Çocukların 10'u erkek ve 3'ü kızdı. Tanı anındaki ortalama yaşları 44 aydı, ( 1 ay ile 13 yıl ).Yedi hasta üst veya alt solunum yolu enfeksiyonu sırasında çekilen akciğer grafisini il tanı aldı.. Dört hastaya göğüs ağrısı ile başvurdu. Bir hasta yenidoğan döneminde çoklu konjenital anomalilerle başvurdu. Bir hasta tekrarlayan Morgagni fıtığı ile refere edildi. Tüm operasyonlar laparoskopik olarak tamamlandı. Ortalama operasyon süresi 47 dakikaydı (30-90). Ortalama beslenme süresi 10 saatti (6- 24). Bir hastada gastroözofageal reflü nedeniyle aynı zamanda Nissen fundoplikasyon ve gastrostomi yapıldı. Ortalama yatış süresi 2 gündü (1-5). Ortalama takip süresi 20,8 ay (6-36) idi. Takipte 1 (% 7.6) hastada nüks gelişti.

Sonuç: Çocuklarda Morgagni hernilerinin lup ile sütur dışarı alma tekniği kullanılarak transabdominal onarımı, kolay uygulanabilir, hızlı ve güvenli bir yöntemdir. Kısa yatış süresi, beslenmenin erken başlanması ve daha iyi kozmetik sonuç elde edilmesi bu tekniğin ek avantajlarıdır.

Close