36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 117

Biliary Perforations in Children

Ö Balcı, A Karaman, B Yağız, E Ergün, İ Karaman
Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Ankara

Aim: Common bile duct (CBD) or gallbladder perforation is a rare entity in pediatric age group. The aim of this study is to identify the etiology, management and outcome of biliary perforations in children.

Methods: The records of patients presented with biliary perforation, managed from 1995 to 2018, are reviewed retrospectively.

Results: Six patients were operated due to biliary perforation in this period. Five (83.3%) were male and one (16.7%) was female. Age ranged from 2.5 months to 10 years (mean age: 2.7 years). Four patients had CBD perforation and 2 patients had gallbladder perforation. One patient with CBD perforation was associated with choledochal cyst, another one was spontaneous perforation in a 2,5 months old boy without any congenital anomaly and two of them were iatrogenic perforations due to percutaneous liver biopsy. The causes of gallbladder perforations were acalculous cholecystitis in one patient and necrotising cholecystitis in the other one. All patients presented with the signs of acute abdomen and had exploratory laparatomy. Roux-en-Y hepaticojejunostomy was performed to the patient with choledochal cyst perforation, primary repair of the perforation were performed for the other 3 cases with CBD perforation without any coexisting anomaly. Cholecystectomy was performed for both cases with gallbladder perforation. Postoperative recovery was uneventful in all cases.

Conclusion: In the past studies high mortality rates was reported in biliary peritonitis. This was further reduced and more recent studies have reported zero mortality rates. Early, efficient and effective surgical management of biliary perforations improve the high mortality rates, in this extremely rare condition.

Çocuklarda Safra Yolları Perforasyonları

Ö Balcı, A Karaman, B Yağız, E Ergün, İ Karaman
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

Amaç: Safra yolları veya safra kesesi perforasyonları çocuklarda oldukça nadir görülen bir durumdur. Bu çalışmada çocuklarda safra yolları perforasyonlarının etiyolojisi, yönetimi, tedavisi ve sonuçlarını incelemek amaçlanmıştır.

Yöntem: 1995-2018 yılları arasında safra yolları perforasyonu nedeniyle başvuran hastalar geriye dönük olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bu dönemde altı hasta safra yolları perforasyonu nedeniyle ameliyat edildi. Bu hastaların beşi erkek (%83,3) ve biri ise kız idi (%16,7). Hastaların başvuru yaşları 2,5 ay ile 10 yaş arasında değişiyordu (ortanca:2,7 yaş). 4 hastada ortak safra kanalında (OSK), 2 hastada ise safra kesesinde perforasyon mevcuttu. OSK perforasyonu olan hastaların birinde koledok kistine bağlı perforasyon gelişmiş, 2,5 ayllık diğer erkek hastada herhangi bir konjenital anomali yokken spontan perforasyon gelişmiş, diğer iki hastada ise karaciğer biyopsisine sekonder iatrojenik OSK perforasyonu gelişmişti. Safra kesesi perforasyonlarının sebebi ise bir hastada akalküloz kolesistit iken diğerinde nekrotizan kolesistit olarak tespit edilmişti. Bütün hastalar akut karın tablosu ile başvurmuştu ve tanısal laparotomi uygulanmıştı. Koledok kisti perforasyonu olan hastaya Roux-en-Y hepatikojejunostomi yapıldı, diğer OSK perforasyonu olan 3 hasta ise perforasyon primer onarılarak tedavi edildi. Safra kesesi perforasyonu olan 2 hastanın ikisine de kolesistektomi yapıldı. Tüm hastaların postoperatif takipleri sorunsuz seyretti.

Sonuç: Eski çalışmalarda safra peritonitine bağlı oldukça yüksek mortalite oranları bildirilmiştir. Bu oranlar zamanla azalmış ve son çalışmalarda mortalite oranları sıfıra kadar düşmüştür. Bu oldukça nadir görülen, safra yolları perforayonlarında, erken, yeterli ve etkili cerrahi tedavi yüksek mortalite oranlarının iyileşmesini sağlamıştır.

Close