36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Oral Presentation - 15

Thoracoscopy Versus Thoracotomy For Esophageal Atresia And Tracheoesophageal Fistula Repair

Ö Kılıç, E Divarcı, ÜZ Dökümcü, C Özcan, HA Erdener
Ege University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

Aim of the study: We aimed to compare the results of thoracotomy and thoracoscopic techniques for esophageal fistula and tracheoesophageal fistula (EA+TEF) repair.

Methods: We retrospectively anlysed the patients’ records who operated for EA+TEF between 2000-2018. Clinical features, short and long term complications of procedures were compared.

Results: Forty-three patients (29M, 14F) with full records were evaluated. Thoracoscopic technique was chosen for 32 of them and 11 patients undergone repair with thoracotomy. No difference was observed between two groups about gestational week, gender, atresia type and the esophageal gap, additional anomalies, operation weight and age (p>0,05) (Table 1). In short term follow up; blood transfusion requirement, analgesic use, mechanical ventilation management, hospitalization and intensive care unit stay, tube thoracostomy duration, total oral feeding time showed no significant variation (p>0,05). Anastomosis leak, stricture, necessity of anti-reflux operation, recurrent TEF and survival of two groups in long term period were similar (p>0,05).

Thoracoscopic Repair

(n=32)

Repair with Thoracotomy

(n=11)

P value

Clinical Features

Gestational Week

Gender

EA Type

Additional Anomalies

Body Weight (gr)

Operation Date

Long Gap

37,2±2,4

E:22,K:10

Type A:2 Type B:2 Type C:28

%37,5(n=12)

2656±477

2g(1-600)

%28,1(n=9)

35,9±3,2

E:7,K:4

Type A:3 Type C:8

%36,4(n=4)

2603±794

5days(1-180)

%54,5(n=6)

0,159

0,755

0,135

0,946

0,793

0,155

0,113

Postoperative Short Term

Analgesic Use

Mekanik Ventilation Management

Hospitalization

Tube Thoracostomy Follow Up

Total Oral Feeding

Intensive Care Unit Stay

7(2-180)

6,5days(0-180)

26,5days(8-180)

9days(2-107days)

12days(5-42)

17days(5-180)

20(3-31)

5days(2-15)

27days(6-195)

9days(1-27)

7days(4-22)

15days(5-39)

0,109

0,791

0,845

0,727

0,123

0,878

Postoperative Long Term

Anastomosis Leak

Anastomosis Leak Required Surgery

Anastomosis Stricture

GER

Anti-Reflux Surgery

Recurrent TEF

Survival

%18,8(n=6)

%6,2(n=2)

%40,6(n=13)

%25(n=8)

%9,4(n=3)

%12,5(n=4)

%84,4(n=27)

%45,5(n=5)

%9,1(n=1)

%36,4(n=4)

%27,3(n=3)

%0

%18,2(n=2)

%72,7(n=8)

0,080

0,750

0,803

0,882

0,292

0,639

0,392

Discussion: Repair techniques with thoracotomy and thoracoscopy have approximately the same success rate in comparison. Thoracoscopic procedure should be chosen over thoracotomy for suitable patients due to its advantages of cosmetic and functional complications which are seen mostly after thoracotomy.

Özofagus Atrezisi ve Trakeoözofageal Fistül Tedavisinde Torakoskopik ve Torakotomi ile Onarım Tekniklerinin Karşılaştırılması

Ö Kılıç, E Divarcı, ÜZ Dökümcü, C Özcan, HA Erdener
Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç:Özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistül(ÖA+TÖF) tedavisinde torakoskopik ve torakotomi ile onarım tekniklerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntem:Kliniğimizde 2000- 2018 arasında ÖA+TÖF onarımı uygulanan hastaların kayıtları retrospektif irdelendi.Klinik özellikler, operasyon sonrası erken ve geç dönem karşılaşılan sorunlar karşılaştırıldı.

Bulgular:Tam kayıtlarına ulaşılabilen 43 hastanın(29E,14K) 32’sine torakoskopik,11’ine torakotomi ile onarım uygulandı. Gruplar arasında doğum haftası,cinsiyet,atrezi tipi,ek anomali,vücut ağırlığı,operasyon günü ve aralık uzunluğu açısından farklılık saptanmadı(p>0,05)(Tablo.1).Operasyon sonrası erken dönemde kan transfüzyonu ihtiyacı,analjezik kullanımı,mekanik ventilatör,hastanede kalış,yoğun bakım,tüp torakostomi ve tam oral beslenme günü açısından farklılık yoktu(p>0,05).Operasyon sonrası geç dönemde anastomoz kaçağı, darlık, antireflü cerrahi gereksinimi,rekürren TÖF ve sağ kalım açısından anlamlı farklılık saptanmadı(p>0,05).

Torakoskopik Onarım

(n=32)

Torakotomi ile Onarım

(n=11)

P değeri

Klinik Özellikler

Doğum Haftası

Cinsiyet

ÖA tipi

Ek Anomali

Vücut Ağırlığı(gr)

Operasyon Günü

Uzun Aralık

37,2±2,4

E:22,K:10

TipA:2 TipB:2 TipC:28

%37,5(n=12)

2656±477

2günlük(1-600)

%28,1(n=9)

35,9±3,2

E:7,K:4

TipA:3 TipC:8

%36,4(n=4)

2603±794

5günlük(1-180)

%54,5(n=6)

0,159

0,755

0,135

0,946

0,793

0,155

0,113

Operasyon Sonrası Erken Dönem

Analjezik İhtiyacı

Mekanik Ventilatör Süresi

Hastanede Kalış Süresi

Tüp Torakostomi Süresi

Tam Oral Beslenme

Yoğun Bakım Süresi

7(2-180)

6,5gün(0-180)

26,5gün(8-180)

9gün(2-107 gün)

12gün(5-42)

17gün(5-180)

20(3-31)

5gün(2-15)

27gün(6-195)

9gün(1-27)

7gün(4-22)

15gün(5-39)

0,109

0,791

0,845

0,727

0,123

0,878

Operasyon Sonrası Geç Dönem

Anastomoz Kaçağı

Cerrahi Gerektiren Anastomoz Kaçağı

Anastomoz Darlığı

GÖR

Antireflü Cerrahi

Rekürren TÖF

Sağ Kalım

%18,8(n=6)

%6,2(n=2)

%40,6(n=13)

%25(n=8)

%9,4(n=3)

%12,5(n=4)

%84,4(n=27)

%45,5(n=5)

%9,1(n=1)

%36,4(n=4)

%27,3(n=3)

%0

%18,2(n=2)

%72,7(n=8)

0,080

0,750

0,803

0,882

0,292

0,639

0,392

Sonuç:ÖA+TÖF tedavisinde her iki teknikle de benzer başarı oranları elde edilebilmektedir. Torakotomi sonrası olası kozmetik ve fonksiyonel sorunlar göz önüne alındığında, uygun hastalarda torakoskopi öncelikle tercih edilmelidir.

Close