36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Oral Presentation - 58

Evaluation of the difference in testicular blood supply between conventional inguinal hernia repair and Percutaneous Internal Ring Suturing(PIRS) technique via Near Infrared Spectrometry(NIRS)

E Ergün*, G Göllü**, U Ateş**, K Bahadır**, A Yağmurlu**
*Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim:Percutaneous internal-ring-suturing(PIRS)technique is a common and minimally invasive inguinal hernia repair method in children. In this study, it is aimed to compare the testicular oxygenation via Near Infrared Spectrometry(NIRS)between patients who underwent inguinal hernia repair via PIRS and open repair.

Patient and methods:The study included 50 boys who underwent surgery due to inguinal hernia. Two randomized groups were constituted;group-1(laparoscopic PIRS repair)and group-2(open inguinal hernia repair).Due to eliminate subjectivity of measurement, instead of ultrasound based devices,NIRS which is able to produce numeric data of testicular oxygenation was used to evaluate pre-postoperative oxygenation status. Testicularoxygenation measurements via NIRS were conducted preoperatively,at postoperative first hour and first month.

Results:During the follow-up period, 11 children quitted the study. There were 20 children remained in group-1(4-bilateral, 7-right, 9-left sided)and 19 in group-2(5-bilateral, 8-right, 6-left sided).In total each group had 24 hernias. The mean age was 33months(1.5-84months)and mean weight was 12.9kg(4-23 kg)in group-1 while30months(1-84months)and 12.7kgs(4-26 kg)in group-2.There were two hematomas due to injured testicular veins which were resolved without intervention in group-1.No complications were seen in group-2.Compared to preoperative period, testicular oxygenation seemed to increase in more than half of the patients in both groups(16 in group-1 and 15 in group-2). The NIRS evaluation at the first month revealed that in both groups results were impairedin exactly half of the patients. In group-1 other half showed increased NIRS results and in group-2; 11 children’s NIRS results were increased and one of the child in group-2 showed same result compared to preoperative measurement.

Conclusion:In the PIRS technique which has recently become more popular, the surgical worry is whether the testicular vessels suffer frompressure. This study showed that testicular oxygenization changes seem similar in postoperative period in open convantional inguinal hernia repair and laparoscopic PIRS technique.

Kasık fıtığı onarımında laparoskopik PIRS tekniği ile konvansiyonel onarımın testis kanlanması açısından NIRS ile değerlendirilmesi

E Ergün*, G Göllü**, U Ateş**, K Bahadır**, A Yağmurlu**
*Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi A.D
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç:Perkütaninternal ring suturing(PIRS) tekniği, çocuklarda kasık fıtığı tedavisinde kullanılan yaygın ve minimal invaziv bir metottur. Bu çalışmada PIRS tekniği ile konvansiyonel kasık fıtığı onarımı sonrasında testis kanlanmasının NIRS (NearInfraredSpectrometry) ile değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlandı.

Hastalar ve yöntem:Çalışmaya kasık fıtığı nedeni ile ameliyat edilen 50 erkek çocuk dahil edildi. Grup1(laparoskopik PIRS onarımı) ve grup 2(açık kasık fıtığı onarımı) olmak üzere randomize iki grup oluşturuldu.Oksijenizasyon ölçümünde subjektifliği elimine etmek amacı ile kanlanma ultrasonografik temelli yöntemlerle değil, ameliyat öncesi ve sonrasındaki ölçümlerde numerik değerler verebilen NIRS cihazı ile değerlendirildi. Testiküler oksijenizasyon ölçümleri ameliyat öncesinde, ameliyat sonrası 1.saat ve 1.ayda gerçekleştirildi.

Sonuçlar:İzlem sürecinde 11 çocuk çalışmadan ayrıldı. Grup1’de 20(4bilateral,7sağ,9sol taraflı), grup2’de ise 19 çocuk(5bilateral,8 sağ,6sol taraflı) çalışmayı tamamladı.Her iki grupta toplamda 24’er fıtık olgusu değerlendirildi. Grup 1’deki çocukların ortalama yaşları 33 ay(1,5-84 ay), ortalama vücut ağırlıkları 12,9 kg(4-23kg) iken grup2’deki çocukların ortalama yaşları 30 ay(1-84 ay) ve ortalama vücut ağırlıkları 12,7 kg(4-26)idi. Grup1’de iki hastada testiküler damarların yaralanmasına bağlı herhangi bir girişime gerek kalmadan kendini sınırlayan ve gerileyen hematom görülürken grup 2’de herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. Ameliyat öncesi ölçümlere göre her iki grupta da ameliyat sonrası 1. saat ölçümlerinde hastaların yarısından fazlasında testiküleroksijenizasyon artmış görünmekte idi(grup 1’de 16 ve grup 2’de 15 çocuk). Ameliyat sonrası 1. aydaki NIRS ölçümlerinde her iki grupta da hastaların yarısında testis oksijenizasyonlarıameliyat öncesiölçümlere göre düşük bulunurken, grup 1’deki hastaların diğer yarısında(n=12) oksijenizasyon artmış, grup2’deki 11 hastada oksijenizasyon artmış ve 1 hastada değişmemiş bulundu.

Tartışma:Günümüzde uygulaması hızla artan laparoskopik PIRS tekniğinde endişe işlem sırasında testisi besleyen damarların bası altında kalmasıdır. Bu çalışma ile, açık konvansiyonel kasık fıtığı onarımında görülen testis oksijenizasyonundaki değişikliklerin laparoskopik PIRS tekniğinde de benzer olduğu görülmüştür.

Close