36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 70

Our thyroid and parathyroid surgery experience

O Ulusoy, D Yılmaz, S Sabuncu, E Aydın, A Tosar, O Karakuş, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, F Akgür
Dept. of Pediatric Surgery, Dokuz Eylül University, Medical School, Izmir, Turkey

Aim: Pediatric Surgical Thyroid Pathologies have increased malignancy incidence compared with adulthood counterparts. We herein present our thyroid and parathyroid surgery experience.

Material and Methods: The records of 24 patients treated for thyroid and parathyroid pathologies between 2009-2018 have been reviewed retrospectively.

Findings: Eight patients presented with neck mass (most frequent symptom). Family history was positive in 13 patients. Ultrasonographic examination showed thyroid nodules in 16 patients, diffuse thyroid pathology in 6 patients, parathyroid adenoma in 2 patients. Unilateral total thyroidectomy was performed in 6 patients, total thyroidectomy in 17 patients. Secondary total thyroidectomy was performed in 3 patients reported to have thyroid malignancy during permanent histopathological evaluation (they were initially reported to have benign pathology during intraoperative frozen section examination).

Conclusion: Early diagnosis of thyroid malignancies is important for early surgical intervention.

Tiroid ve paratiroid cerrahisi deneyimimiz

O Ulusoy, D Yılmaz, S Sabuncu, E Aydın, A Tosar, O Karakuş, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, F Akgür
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Çocukluk çağı tiroid patolojileri, erişkin tiroid patolojilerine göre yüksek malignite insidansına sahiptir. Eğitim Kurumumuzun tiroid ve paratiroid patolojilerindeki deneyimlerini sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Eğitim Kurumumuzda 2009-2018 yıllarında tiroid ve paratiroid patolojileri nedeniyle tedavi edilen 24 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük değerlendirildi.

Bulgular: Sekiz hasta boyunda şişlik şikayeti ile başvurdu (en sık smptom). On üç hastada aile öyküsü mevcuttu. Ultrasonografik incelemede, 16 hastada tiroid nodülü, 6 hastada diffüz tiroid patolojisi, 2 hastada paratiroid adenomu saptandı. 6 hastada unilateral total tiroidektomi, 17 hastada total tiroidektomi yapıldı. Unilateral tiroidektomi materyelinin “frozen” incelemesi benign rapor edilip, kalıcı histopatolojik kesitlerde malignite bildirilen 3 hastada ikincil ameliyat ile total tiroidektomi yapıldı.

Sonuç: Çocukluk çağı tiroid patolojilerinde malignitenin tanınması ve cerrahi tedavinin gecikmeden yapılması önemlidir.

Close