37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 163

Trachea-esophageal fistula: occurred two weeks after button battery ingestion

Z Akış Yıldız, C Şahin, M Arpacık, N Karaman Ayyıldız, A Kaymakcı
Health Sciences University, Ümraniye Training and Research Hospital

Introduction

Although it is vey rare, life threatening conditions can occur when button batteries ingested. Tissue damage can result from direct pressure, electric current and caustic exposure. Especially lithium batteries will damage faster than alkaline batteries. Severe complications such as erosion, esophageal stricture, trachea-esophageal fistula (TEF), aortaesophageal fistula, mediastinitis, retropharyngeal abscess, bleeding, vocal cord paralysis, sepsis, sudden death can occur after just two hours, from battery lodgement in the oesophagus. We report the diagnosis and treatment process of our patient who developed TEF and bilateral cord paralysis due to battery ingestion with endoscopy images.

Case report

A 13-month-old male patient underwent oesophagoscopy 6 hours after battery ingestion and was discharged without any problem 10 days postoperatively. The patient presented with croup like symptoms (barking cough, hoarse voice) after 16 days of ingestion of the battery. When the patient was found to have bilateral cord paralysis, endoscopic examination revealed extensive TEF. The patient underwent primary repair with cervical approach. The patient was discharged uneventfully on the 32nd postoperative day. No problem was seen after 1 year of follow-up.

Result

Especially in lithium and new batteries, damage can continue even days after the battery removed. It should be noted that late period of TEF may develop. Repetitive endoscopy and bronchoscopy should be performed for TEF.

Disk pil yutulmasından iki hafta sonra gelişen trakeaözefageal fistül

Z Akış Yıldız, C Şahin, M Arpacık, N Karaman Ayyıldız, A Kaymakcı
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ

Giriş

Pil yutma olguları ender olsa da olduğunda hayati risk oluşturabilmektedir. Piller yutulduğunda koroziv, bası ve elektrik akımı ile zarar vermektedir. Özellikle lityum piller alkali pillere göre daha hızlı zarar verir. İki saat gibi çok kısa sürede bile erozyon, özofageal striktür, trakeaözefageal fistül (TEF), aortaözefageal fistül, mediastinit, retrofarengeal abse, kanama, vokal kord paralizisi, sepsis, şok, ani ölüm gibi ağır komplikasyonlar gelişebilir. Burada pil yutmasına bağlı TEF ve bilateral kord paralizisi gelişen hastanın tanı ve tedavi sürecini, endoskopik görüntülerini paylaştık.

Olgu sunumu

13 aylık erkek hasta, pil yutmasından 6 saat sonra özofagoskopi yapılıp postoperatif 10. günde sorunsuz taburcu edildi. Pil yutmasından 16 gün sonra krup benzeri semptomlarla (havlar tarzda öksürük, kaba ses) tekrar başvurdu. Laringoskopide bilateral kord paralizi görüntülenmesi üzerine yapılan endoskopide ağızdan 13 cm uzaklıkta geniş TEF ile karşılaşıldı. Hastaya servikal yaklaşım ile primer onarım yapıldı. Hasta postoperatif 32. Günde şifa ile taburcu edildi. 1 yıllık takiplerinde sorun olmadı.

Sonuç

Lityum ve daha önce hiç kullanılmamış dolu pillerde pil çıkarıldıktan günler hatta haftalar sonra bile hasar devam edebilir. . Geç dönem TEF gelişebileceği akılda tutularak erken ve geç dönemlerde mutlaka endoskopi ve bronkoskopi yapılmalıdır.

Close