37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 160

Case Report: Pierre Robin Sequence in Association with Tracheoesophageal Fistula and Esophageal Atresia

YA Baltrak*, O Varlıklı**
*Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Sakarya University Medical Faculty Education and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Abstract

Pierre Robin's sequence, described for the first time by a French doctor Pierre Robin in 1923, manifests itself with a single structural anomaly and more than one clinical symptom. In the postpartum examination, it is observed that the lower jaw is small (micrognathia) and is positioned relatively behind the upper jaw (retrognathia); the tongue is placed backward towards the throat obstructing airway (glossoptosis) and there is also cleft palate deformity. It is important to evaluate respiratory and feeding problems in babies with PRS and esophageal atresia. Respiratory problems that may emerge could occur later. In this case report, we aimed to present a rare case of esophageal atresia, tracheoesophageal fistula and Pierre Robin Sequence in neonatal infants.

Trakeaözefagial Fistülün Eşlik Ettiği Özefagus Atrezisi Ve Pierre Robin Sekansı Birlikteliği Olgu Sunumu

YA Baltrak*, O Varlıklı**
*Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,Çocuk Cerrahisi AD

Özet

İlk bildirim bir Fransız doktor olan Piere Robin tarafından 1923 yılında tanımlanan Pierre Robin sekansı tek yapısal anomali ve bir den fazla klinik belirti ile kendini gösterir. Doğum sonrası yapılan muayenede alt çenenin küçük boyutlu olması (mikrognatia) ve üst çenenin önde olması (retrognatia), dilin bogaza dogru geri kaymış olması ve hava yolunu tıkaması (glossoptoz) ve yarık damak deformitesi ile birliktedir. Özefagus atrezisi olan PRS’li bebekler de solunum ve beslenme problemlerinin değerlendirilmesi önemlidir. Hava yollarında ortaya çıkabilecek sorunlar geç ortaya çıkabilir. Bu olgu sunumu ile nadir görülen özefagus atrezisi, trakeaözefagial fistül ve Pierre Robin Sekansı birlikteliği tespit edilen yenidoğan bebek olgusunu sunmayı amaçladık.

Close