37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 195

A CASE OF NEONATAL IDIOPATHIC TRANSVERS COLON PERFORATION

YA Baltrak, SE Söğüt
Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

ABSTRACT

Perforation of the transverse colon in neonate is a rare finding in clinical practice. We report a case ofIdiopathic neonatal colonic perforation in a five days old, healthy, female neonate without any demonstrable cause. She presented with abdominal distention and vomiting. Abdominal radiograph showed massive pneumoperitoneum. On exploration, transverse colonic perforation was found near splenic flexure area. Other than inflammatory fibrin flakes the rest of the large intestine and small bowel appeared normal. Hirschsprung's diseases, necrotizing enterocolitis, small left colon syndrome, atresia, imperforate anus, cystic fibrosis are some causes of colonic perforation in neonates. However none of the clinical features or intra-operative finding of the above conditions could be found in our case. At follow-up, the baby showed normal weight gain without any symptoms.

NEONATAL İDİOPATİK TRANSVERS KOLON PERFORASYONU OLGUSU

YA Baltrak, SE Söğüt
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

ÖZET:

Yenidoğandanın idiopatik kolon perforasyonu klinik pratikte nadir görülen bir bulgudur. Beş günlük, sağlıklı, kız yenidoğanda bir idiopatik yenidoğan kolonik perforasyon vakasını sunuyoruz. Hasta karın distansiyonu ve kusma nedeniyle danışıldı. Karın grafisinde masif pnömoperiton saptandı. Eksplorasyonda transvers kolon ve splenik fleksura da 2 adet perforasyon saptandı. İnflamatuar fibrin bantları dışında kalın bağırsağın kalan kısmı ve ince bağırsak normal görünüyordu. Kolonik atrezi, anal atrezi, küçük sol kolon sendromu, Hirschprungh hastalığı ve kistik fibrozis gibi hastalıklar yenidoğanlarda kolon perforasyonlarının nedenidir. Ancak olgumuzda yenidoğan perforasyonlarına neden olabilecek klinik özelliklerin hiçbirinin intraoperatif bulgusu bulunamamıştır. Olgunun sorunsuz takibi devam etmektedir.

Close