37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 165

Primary segmental intetinal volvulus in a neonate: a case report and review of literature

VS Erikci*, MD Öney*, M Mert*, MO Öztan**, A Sayan*, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, İzmir
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery

Primary segmental intestinal volvulus (PSIV) is a rare disease but shows an aggressive clinical course. Early diagnosis and prompt management is paramount in these children otherwise life threatening necrosis and perforation may occur. A 1-day-old newborn girl with PSIV is presented in this study for whom an urgent surgical intervention including resection of ischemic ileal segment and ileo-ileal anastomosis solved the problem. It is also aimed in this report to emphasize the presentation, imaging findings and management of PSIV with a brief literature review.

Yenidoğanın primer segmental intestinal volvulusu: olgu sunumu ve literatür değerlendirilmesi

VS Erikci*, MD Öney*, M Mert*, MO Öztan**, A Sayan*, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Primer segmental intestinal volvulus (PSİV) nadir fakat agresif klinik gösterebilen bir durumdur. Bu olgularda erken tanı ve hızlı tedavi oldukça önemlidir aksi takdirde yaşamı tehdit edebilen intestinal nekroz ve perforasyon meydana gelebilir. Bu çalışmada PSİV saptanan 1 günlük kız yenidoğan olgusu sunulmaktadır. Olguda acil cerrahi girişim ile iskemik ileal segment rezeke edilerek ileo-ileal anastomoz yapılarak sorun çözülmüştür. Çalışmamızda PSİV'li olgulardaki kliniğe yansıma, görüntüleme yöntemlerindeki bulgular ve tedavi ele alınarak konu hakkındaki literatür gözden geçirilmiştir.

Close