37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 167

Meconium ileus in a female neonate: a case report and review of literature

VS Erikci*, MD Öney*, M Mert*, MO Öztan**, A Sayan*, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, İzmir
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery

Meconium ileus (MI) is a congenital form of mechanical intestinal obstruction caused by inspissated meconium at the level of terminal ileum. Although MI was once considered to be closely associated with cystic fibrosis (CF), MI may also occur in the absence of CF as well. Here we present a 2-day-old newborn girl with MI who required surgical intervention for the evacuation of thick meconium. Inspissated meconium was totally evacuated from the intestine and a loop ileostomy at the enterotomy site was performed. Bowel activity returned 5 days following surgery. The baby is gaining weight with routine infant formula with a low osmolarity and prebiotics (Infatrini ® Nutricia) in addition to breast milk and the stoma closure was performed at 8 weeks postsurgery. Surgical intervention in simple uncomplicated MI, unresponsive to enemas or in children with clinical deterioration, is safe. Laparotomy and evacuation of inspissated meconium followed by ileostomy is useful in the management of these children. Evacuation of thick and viscid meconium will accelerate intestinal activity and promote early oral feeding. The presentation, imaging findings and management of MI under the light of relevant literature is reviewed.

Kız yenidoğanda mekonyum ileusu: olgu sunumu ve literatür incelemesi

VS Erikci*, MD Öney*, M Mert*, MO Öztan**, A Sayan*, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Mekonyum ileusu (Mİ) terminal ileumda koyulaşmış mekonyumun yol açtığı konjenital mekanik intestinal obstrüksiyondur. Kistik fibrozis (KF) ile yakın ilişkili olduğu düşünülse de Mİ tek başına KF olmadan da gözlenebilir. Bu çalışmamızda koyulaşmış sert mekonyumun çıkarılması için acil cerrahi girişim gereken 2 günlük kız yenidoğan sunulmaktadır. Tıkanıklığa yol açan koyu mekonyum enterotomi yapılarak tamamen çıkarılıp entereotomi alanını içeren loop ileostomi uygulanmıştır. Cerrahi girişimi takiben 5. günde barsak aktivitesi normalize olan olgumuz anne sütüne ek olarak düşük osmolarite ve prebiyotik içeren formula beslenmesi (Infatrini ® Nutricia) ile kilo almakta olup cerrahi girişimi takiben 8. haftada ileostomi kapatılmıştır. Basit ve komplike olmamış Mİ'da terapötik lavmanlara yanıt alınamıyor ya da klinik durum kötüleşiyorsa cerrahi girişim emin bir tedavi yöntemidir. Bu olgularda laparotomi ve koyulaşmış mekonyumun çıkarılmasını takiben ileostomi uygulaması yararlıdır. Koyu ve yapışkan mekonyumun çıkarılması intestinal aktiviteyi hızlandırarak erken oral beslemeyi sağlamaktadır. Bu çalışmada literatür ışığında Mİ'da klinik yansıma, görüntüleme bulguları ve tedavi yöntemleri tartışılarak gözden geçirilmiştir.

Close