37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 32

Foreign body in the thoracic wall following gun shot wound: a bullet

VS Erikci*, M Mert*, E Abay*, MO Öztan**, A Sayan***, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, İzmir
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery
***Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Izmir

Retained foreign bodies (FB) in the chest wall following a penetrating chest trauma are rare in children. A rapid and accurate diagnostic work-up and surgical management is important. A 17-year-old boy with a penetrating thoracic wall injury from gun shot wound during a walk on the road is presented in this report. A bullet with high velocity from a gun shot was found to be embedded in the chest wall between ribs 6-7 posteriorly and during surgical intervention under general anesthesia it was removed from the chest wall. The purpose of this report is to emphasize the characteristics of penetrating thoracic wall trauma in children with special reference to gun shot wounds. Penetrating chest injuries especially that due to high velocity gun shot wounds are challenge for health care providers dealing with these patients. Whenever possible, removal of FBs in the chest is recommended. Other choices of surgical interventions include thoractomy or video assisted thoracoscopy. This report highlights the unpredictability of a gun shot wound in a child with penetrating thoracic wall trauma with a bullet. Appropriate surgical exploration of the wound is paramount in detecting these FBs. There is certain risk of medicolegal problems if these FBs such as bullets or shrapnels are forgotten or unremoved. This clinical entity should be kept in mind in these patients and appropriate surgical intervention is paramount.

Ateşli silah yaralanmasını takiben toraks duvarındaki yabancı cisim: mermi çekirdeği

VS Erikci*, M Mert*, E Abay*, MO Öztan**, A Sayan***, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

Çocuklarda penetran göğüs travmasını takiben göğüs duvarında yabancı cisimlerin gömülü kalması nadirdir. Bu olgularda hızlı ve düzenli tanısal çalışmalar ve cerrahi tedavi önemlidir. Bu çalışmada yolda yürürken göğüs duvarında ateşli silah yaralanması meydana gelen 17 yaşındaki erkek çocuğu sunulmaktadır. Yüksek hızlı ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak göğüs arka duvarında 6 ile 7 interkostal aralıkta gömülü halde bulunan mermi çekirdeği anestezi altında çıkarılmıştır. Özellikle ateşli silah yaralanmasının vurgulandığı bu çalışmada çocuklardaki penetran göğüs duvarı travmalarının özelliklerinin vurgulanması amaçlanmıştır. Yüksek hızlı ateşli silah yaralanmalarına bağlı penetran göğüs travmaları bu olgularla ilgilenen klinisyenler için zorluk yaratabilmektedir. Travmayı takiben göğüs duvarındaki gömülü yabancı cisimlerin mümkünse çıkarılması önerilmektedir. Diğer cerrahi tedavi seçenekleri arasında torakotomi veya video yardımlı torakoskopi sayılabilir. Bu çalışmada çocukta mermi çekirdeğinin neden olduğu ateşli silah yaralanmasının öngörülemeyebileceği vurgulanmıştır. Gömülü yabancı cisimlerin tespit edilmesinde yaranın uygun cerrahi eksplorasyonu önemlidir. Bu olgularda mermi çekirdeği ya da şarapnel gibi yabancı cisimler unutulursa ya da çıkarılmazsa medikolegal sorunlara da yol açılabilir. Bundan dolayı bu klinik durum akılda tutulmalı ve uygun cerrahi girişim yapılmalıdır.

Close