37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 134

Ovarian torsion associated with strangulated inguinal hernia: a case report and review of literature

VS Erikci*, M Mert*, MD Öney*, MO Öztan**, A Sayan***, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, İzmir
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery
***Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Izmir

Inguinal hernias are common in children. In girls, herniated ovary is relatively common, however torsion of the ovary within the hernial sac is infrequent. A healthy 6-month-old girl presented with a left inguinal painful swelling with a 2 days of history. A tender, firm mass with a red edematous skin was palpated in the inguinal canal. Ultrasonography (US) with colour Doppler interrrogation revealed a heterogeneous echogenicity with no vascular signals within the ovary. Emergent surgical intervention was preformed. The hernia sac was opened and the torsion of the left ovary with two counterclockwise turns was seen and detorsed. It was warmed with saline but no improvement in perfusion was noticed and oophorectomy was performed. The hernial sac was transfixed and ligated by purse-string fashion. Histopathological examination confirmed the ovarian necrosis. Within a female inguinal hernial sac, the incidence of an incarcerated ovary is between 15-30% and that of torsed ovary in these hernia sacs varies between 2%-43%. The primary pathological event is the torsion of ovary whilst it lay suspended in the hernial sac. Urgent surgical intervention is important and a delay in surgical management may lead to loss of ovary. Physical examination and US is useful for both in diagnosing strangulated ovarian hernia and for the detection of viability in the strangulated viscus. In conclusion, an ovary-containing hernia should be managed promptly and the risk of ovarian necrosis must be explained to the parents preoperatively. Every attempt to preserve reproductive capacity of the child should be given a run. This report adds to literature that two entities can be seen in the same patient and emergent surgical intervention is paramount.

Strangüle inguinal herni ve over torsiyonu birlikteliği: olgu sunumu ve literatür incelemesi

VS Erikci*, M Mert*, MD Öney*, MO Öztan**, A Sayan***, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

Çocuklarda inguinal herni sıktır. Kızlarda herniye olmuş over orantısal olarak sık olup herni kesesi içerisinde torsiyone olmuş over sık olarak görülmemektedir. Altı aylık kız olgu 2 günlük öyküsü olan ağrılı sol inguinal şişlik ile kliniğe kabul edildi. Fizik bakıda inguinal kanalda kızarık cildin eşlik ettiği sert, hassas kitle palpe edildi. Doppler ultrasonografide içerisinde vasküler sinyalin over ile uyumlu olmadığı heterojen ekojenite saptandı. Genel anestezi altında yapılan acil cerrahi girişimde herni kesesi açıldığında sol overin saat yönü tersi olacak şekilde 2 tam tur döndüğü görüldü detorsiyone edildi. Ilık serum fizyolojik ile muamele edildi ancak perfüzyonda düzelme olmayınca ooferektomi uygulandı. Herni onarımı kese-ağzı tarzında sütür ile transfikse edilerek yapıldı. Histopatolojik incelemede overde nekroz rapor edildi. Kızlarda inguinal herni keselerinde inkarsere over görülme sıklığı %15-30 arasında değişmektedir ve bu olguların da %2-43'da over torsiyonu görülmektedir. Testis torsiyonundaki "bell-clapper" deformitesine benzer şekilde bu olgulardaki primer patolojik olay herni kesesi içerisinde asılı olan overin torsiyone uğraması olduğuna inanılmaktadır. Cerrahi tedavide olası gecikmeler overin kaybına yol açabileceğinden bu olgulatrda acil cerrahi girişim önemlidir. Fizik muayene yanında Doppler US herni kesesi içinde strangule overin tanınmasında hem de organın viabilitesi hakkında bilgi vermesi açısından yararlıdır. Sonuçta kızlarda over içeren inguinal hernilerde torsiyon riski de söz konusu olabileceğinden hızlı yaklaşım önemlidir. Ameliyat öncesi aileye overde nekroz olasılığı bildirilmeli ve çocuğun üreme kapasitesinin korunması için her türlü çaba gösterilmelidir. Bu bildiride iki klinik durumun aynı hastada beraber bulunabileceği belirtilip bunun akılda tutulması ve acil cerrahi girişimin önemi vurgulanmıştır.

Close