37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 54

Management of a genital hair tourniquet syndrome: a case report and review of the literature

VS Erikci*, M Mert*, MT Altundağ*, MO Öztan**, A Sayan***, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, İzmir
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery
***Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Izmir

Hair tourniquet syndrome (HTS) is a rare disease in which a body appendage is circumferentially wrapped by hair or similar material. Commonly affected sites include fingers, toes and genitals. A 8-year-old girl presented with a complain of severe pain and a swollen vulva of 3 days' duration. Labia majora and clitoris was swollen and edematous and hair strangulation at the clitoris was detected. After removal of the strangulating hair, the pain and edematous discoloration disappeared. Local treatment with antibiotic ointment was continued for 5 days and 7 days later, the anatomy of the genitalia returned to normal. There are a number of pseudonyms used for definition of this disease including tourniquet syndrome, toe tourniquet syndrome, hair thread tourniquet syndrome, hair tourniquet syndrome, hair coil strangulate syndrome or acquired constriction ring syndrome. Most cases occur in young children. Labial and clitoral wrapping have been described in an older age group (age 7-13 years). First venous and lymphatic drainage is impaired and if untreated, raised interstitial pressure reduces arterial supply, causing ischaemia. Delay in treatment may cause catastrophic consequence of autoamputation of the involved part of the body. Prompt recognition and timely management is important. Differential diagnosis of HTS includes infection, trauma, insect bite, allergic or irritant dermatitis, palmoplantar keratoderma, congenital constriction bands, child abuse and paronychia. Removal of the offending fiber as soon as possible is the corner stone in the treatment. HTS is frequently a diagnostic dilemma for the front liners of medical providers. It should be considered in the differential diagnosis of swollen appendages. To avoid catastrophic consequence, prompt recognition and timely treatment is a necessity rather than of choice.

Saç turnike sendromunda yönetim: olgu sunumu ve literatür değerlendirilmesi

VS Erikci*, M Mert*, MT Altundağ*, MO Öztan**, A Sayan***, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

Saç turnike sendromu (STS) vücudun bir bölgesinin saç veya benzer bir materyal ile çevresel olarak sarılması ile meydana gelir. Sıklıkla el ya da ayak parmakları ve genital bölge tutulmaktadır. Sekiz yaşında kız olgu 3 gündür devam eden vulva şişliği ve ağrı yakınması ile kliniğe kabul edildi. Fizik bakıda labia majoris ve klitoris ödemli idi ve klitoris tabanında saç strangulasyonu saptandı. Strangulasyona yol açan saç çıkarıldıktan sonra ağrı ve ödemli renk değişikliği dramatik olarak kayboldu. Beş gün süre ile lokal antibiyotik tedavisini takiben ve 7 gün sonraki kontrolde genital bölge anatomisinin tamamen normale döndüğü saptandı. Bu klinik durum için değişik terminolojiler mevcuttur. Bunlar turnike sendromu, parmak turnike sendromu, saç iplik turnike sendromu, saç turnike sendromu, saç kangal strangulasyon sendromu, edinilmiş konstriksiyon halka sendromudur. Sıklıkla küçük çocuklar etkilenirken labial ve klitoral tutulumlar daha ileri yaş grubunda (7-13 yaş) gözlenmektedir. Patofizyolojide önce venöz ve lenfatik drenaj bozulur ve eğer tedavi edilmezse artmış interstisyel basınç arteriyel dolaşımı da bozarak iskemiye sebep olabilir. Tedavide gecikme tutulan vücut kısmının otoamputasyonuna kadar gidebilecek katastrofik sonuçlara yol açabilir. Bu hastalıkta hızlı tanı ve zamanlı tedavi önemlidir. STS'de ayırıcı tanı arasında infeksiyon, travma, böcek ısırması, allerjik veya irritan dermatit, palmoplantar keratoderma, doğumsal kontriksiyon bantları, çocuk istismarı ve paronişi sayılabilir. Tedavinin köşe taşı strangulasyona yol açan saç telinin en kısa sürede çıkarılmasıdır. STS özellikle acil servislerde görevli hekimler için sıklıkla tanısal güçlük yaratmaktadır. STS özellikle şişkin, ödemli vücut bölgeleri ile kliniğe yansıyan olgularda akılda tutulmalıdır. Bu olgularda katastrofik sonuçlardan kaçınmak için hızlı tanı ve zamanlı tedavi seçimden ziyade bir gereksinimdir.

Close