37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 158

Posttraumatic foreign body in the chest: a case report and review of literature

VS Erikci*, E Abay*, M Mert*, MO Öztan**, A Sayan***, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, İzmir
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery
***Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Izmir

Foreign bodies (FBs) in thoracic wall after a trauma are rare in children and a variety of FBs may be observed. A 8-year-old boy with a penetrating injury from a broken door during play is presented. Physical examination revealed a penetrating wound with a diameter of 2 cm on the anterior wall of the left hemitorax. There was neither hemo-pneumothorax nor signs of pulmonary parenchymal injury but a radiopaque FB was noted in the left hemithoracic wall. Wound exploration was performed. A dagger-shaped glass with a length of 4.5 cm was found with its sharp tip looking downwards and was easily extracted. Primary suture closure was performed. The child was discharged home well the following day. Thoracic FBs may be classified as: type-I (Aspiration ), type-II (Trauma or accident) and type-III (Iatrogenic). Type-II thoracic traumas may occur due to either thoracic FBs originating from a laceration or to an injury by gun or explosion. These injuries may easily be missed if surgical exploration of the wound is not properly performed. Forgotten FBs may produce medicolegal implications. Although it is stated that "nonleaded" glass is radioluscent, in fact almost all types of glass are radiopaque. Although conservative treatment may be a choice of management in thoracic FBs, to leave a FB in the chest may produce major concern to both the patients and the families. As a general rule, FBs in the chest wall should be removed whenever possible. This report highlights the unpredictability of a glass injury in a child with penetrating thoracic wall trauma. This rather rare clinical entity should be kept in mind and appropriate surgical intervention is paramount.

Travma sonrası göğüs duvarında yabancı cisim: olgu sunumu ve literatür incelemesi

VS Erikci*, E Abay*, M Mert*, MO Öztan**, A Sayan***, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

Travması sonrası toraks duvarı yabancı cisimler (YC) çocuklarda nadir olup değişik tipte saptanabilir. Bu çalışmada oyun sırasında kırılan kapı sonrası göğüse nafiz incinmesi olan 8 yaşında erkek çocuğu sunulmaktadır. Fizik muayenede sol hemitoraks anterior duvarda 2 cm çaplı penetran yara saptandı. Yapılan radyolojik incelemelerde hemopnömotoraks ya da pulmoner parenkimal incinme saptanmadı ancak sol göğüs duvarında radyoopak YC saptandı. Genel anestezi altında YC'in giriş yeri genişletilerek acil cerrahi eksplorasyon yapıldı. Sivri ucu aşağıya dönük olan 4.5 cm uzunluğunda hançer şekilli cam parçası tespit edilerek kolaylıkla çıkarıldı. Viseral ve paryetal plevra salimdi ve emilebilir sütür materyali ile primer cerrahi onarım yapıldı. Ameliyat sonrası çekilen direkt grafi normal olarak saptandı ve olgu izleyen gün sorunsuz olarak taburcu edildi. Sebebe göre toraks YC'leri 3 şeklde sınıflandırılabilir: Tip-1 (aspirasyon), tip-II (travma veya kaza), tip-III (yatrojenik). Tip-II toraks travmaları laserasyon yanında silah veya patlama sonucu incinme ile de meydana gelebilir. Eğer uygun yara eksplorasyonu yapılmazsa bu incinmeler kolaylıkla gözden kaçabilir ve unutulmuş YC'ler medikolegal sorunlara yol açabilir. Literatürde kurşun içermeyen camların radyolusent olduğu belirtilse de, gerçekte hemen tüm cam tipleri radyoopaktır. Toraks duvarı YC'lerinde konservatif yaklaşım bir tedavi seçeneği olabilse de, göğüs duvarında bırakılmış YC hem hasta hem de aile için büyük bir endişe kaynağı oluşturacaktır. Genel kural olarak göğüs duvarı YC'leri mümkünse en erken zamanda çıkarılmalıdır. Bu çalışmada cam parçasının neden olduğu çocukta göğüse nafiz travmanın önceden tahmin edilemeyebileceği sonucu vurgulanmıştır. Uygun cerrahi yaklaşımın son derece önemli olduğu bu nadir klinik durum travmalı olgularda akılda tutulmalıdır.

Close