37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 140

Foreign body ingestion in a 2-month-old baby: a case report and review of literature

VS Erikci*, E Abay*, M Mert*, MO Öztan**, A Sayan***, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Department of Pediatric Surgery, İzmir
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery
***Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Izmir

Foreign body (FB) ingestions are common in childhood. The most common location of ingested FBs is esophagus with a ratio of 28%-68% and among the esophageal FBs metal coins are the most commonly seen. A 2-month-old baby presented with vomiting. Abdominal examination was normal. Plain X-ray revealed a radio-opacity at the level of first narrowing of the esophagus. Detailed history revealed that his elder brother put a metal coin into the baby's mouth during play. Under general anesthesia and the coin was removed. Retention of ingested FBs mostly occur in esophagus. The most common symptom is difficulty during swallowing. Posteroanterior (PA) and lateral X-ray including neck, thorax and abdomen should be obtained. Radio-opaque FBs may easily be diagnosed with the direct roentgenograms. Esophageal passage graphy with a contrast agent should be taken. The choices of treatment include rigid or flexible esophagoscopy, the technique of penny-pincher, extraction of FB with foley catheter, esophageal bouginage and pushing it into the stomach if safe removal of FB is not feasible, removal with Magill forceps. Although it is known that FB ingestion usually occurs in children with an age range of 6 months to 3 years, younger children as the presented case, may also ingest FB and should be kept in mind. Detailed history during the evaluation of these rather younger patients are important. According to the literature on the ingested FBs in children using PubMed database, our case is probably the youngest patient with FB ingestion. Presented case adds to the literature that FB ingestion may occur as young as 2 months and should be kept in mind and treated accordingly.

İki aylık bebekte yutulmuş yabancı cisim: olgu sunumu ve literatür değerlendirilmesi

VS Erikci*, E Abay*, M Mert*, MO Öztan**, A Sayan***, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*SBU, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

Yabancı cisim (YC) yutulması çocuklarda sıktır ve yutulmuş YC'lerin çoğu gastrointestinal sistemi sorunsuz terk eder. Yutulmuş YC'ler en sıklıkla (%28-%68) özofagusda saptanır ve bunlar arasında da en sıklıkla metal paralar gözlenir. İki aylık bebek kusma yakınması ile başvurdu. Batın muayenesi normal olan olguda çekilen grafide özofagusun ilk anatomik darlık bölgesine uyan seviyede radyoopasite saptandı. Detaylı hikaye alındığında oyun sırasında büyük kardeşinin bebeği ağzına metal para koyduğu saptandı. Genel anestezi altında rijit özofagoskopi yapılarak YC (metal 5 kuruş) çıkarıldı. Yutulmuş YC'ler en sıklıkla özofagusda takılı kalırlar. Bu olgularda saptanan en sık semptom yutma zorluğudur. Tedavi edilmediğinde basıya bağlı respiratuvar semptomlar görülebilir. Tanıda boyun, toraks ve abdomeni içeren direkt grafiler elde olunmalıdır. Radyoopak YC'lerde direkt grafiler ile kolaylıkla tanı konulabilirken radyolusent YC'lerde tanıda kontrast ajan ile çekilen özofagus pasaj grafisi yararlıdır. Bu olgularda tedavi seçenekleri arasında rijit veya fleksibl özofagoskopi, penny-pincher tekniği, foley kateter yardımı ile YC çıkarılması, YC'in çıkarılması mümkün değilse özofagus dilatasyonu ve YC'in mideye itilmesi ve Magill forseps ile çıkarılma sayılabilir. Her ne kadar YC yutulması çocuklarda sıklıkla 6 ay ile 3 yaş arasında gözlense de sunulan olgudan da anlaşılacağı üzere daha küçük bebeklerde görülebilmektedir. Bu açıdan böyle kusma ile başvuran küçük bebeklerde detaylı hikaye alınması büyük önem arz etmektedir. PubMed veri tabanı kullanılarak çocuklarda YC yutmaya ilişkin yapılan literatür araştırmasına göre olgumuz muhtemelen bildirilmiş en küçük yaşlı olgudur. Sunulan çalışma YC yutulmasının 2 aylık bebekte bile gözlenebileceğini irdeleyerek literatüre katkı sağlamaktadır. Bu olgularda YC yutulması akılda tutulmalı ve uygun şekilde tedavi edilmelidir.

Close