37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 57

A low cost and non-complicated circumcision; when/how/where/who should be made by?

M Kaya, A Özkan, M Kabaklıoğlu
Department of Pediatric Surgery, Duzce University, Medical Faculty, Duzce

Purpose: Circumcision, in Turkey as a Muslim country is one of the most commonly performed operation. Although it seems to be a simple procedure, circumcision has many complications. The aim of this study is to retrospectively evaluated circumcision datas and discuss about 'a low cost and non-complicated circumcision; when, how, where, who should be made by'.

Methods: In this study, 4059 patients who were circumcised between 2011-2018 were included in the study.

Results: The mean age of 4059 patients was 4.1(± 3.29). The number of patients who had circumcised <2year was 1315 (32.40%), aged 2-6 who no recommended by child psychiatrists was 1154(28.43%) and >6 year was 1590(39.17%). 422(10.40%) of patients who underwent circumcision had additional surgical pathology. The most common additional surgical pathologies were inguinal hernia (n=212, 50.24%), undescended testes (n=100, 23.70%) and hydrocele (n=32, 7.58%).

Conclusion: Since the circulation of complicated surgical operations is intense, especially in the 3rd level public university hospitals it is more appropriate to perform circumcision in patients who require additional operation to reduce the cost and hospitalization. If additional operation is not required, circumcision should be performed by private health institutions or certified 1st level family physicians. In terms of childhood psychology, it is important to take measures to increase the level of knowledge of families on this issue, since a significant number of families still circumcised their children aged 2-6 years.

Düşük maliyetli ve komplikasyonsuz bir sünnet; ne zaman/nasıl/nerede/kim tarafından yapılmalı?

M Kaya, A Özkan, M Kabaklıoğlu
Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Düzce

Amaç: Sünnet, Türkiye gibi Müslüman ülkelerde en çok yapılan operasyonlardan birisidir. Basit bir işlem gibi görünmekle birlikte sünnetin pek çok komplikasyonu vardır. Bu çalışmanın amacı sünnet verilerinin geriye dönük olarak değerlendirilmesi ve ‘düşük maliyetli ve komplikasyonsuz bir sünnetin; ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından yapılacağı’ ile ilgili olarak tartışmaktır.

Metod: Bu çalışmaya Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Cerrahisi kliniğinde 2011-2018 yılları arasında sünnet yapılan 4059 hasta dahil edildi. Hastanın yaşı, operasyonun yapıldığı zaman, eşlik eden cerrahi patoloji varlığı ve anestezi şekli not edildi.

Bulgular: Toplam 4059 hastanın ortalama yaşı 4.1 (±3.29) idi. <2 yaş sünneti yapılan hasta sayısı 1315 (% 32.40), çocuk psikiyatristleri tarafından önerilmeyen 2-6 yaş aralığında yapılan sünnet sayısı 1154 (% 28.43), >6 yaş sünneti yapılan hasta sayısı ise 1590 (% 39.17) idi. Sünnet yapılan hastaların 422 tanesinde (% 10.40) ek cerrahi patoloji vardı. En sık görülen ek cerrahi patolojiler sırasıyla inguinal herni (212 hasta ve % 50.24), inmemiş testis (100 hasta ve % 23.70), hidrosel (32 hasta ve % 7.58) idi.

Sonuç: Özellikle komplike cerrahi operasyon sirkülasyonunun yoğun olduğu 3.basamak kamu üniversite hastanelerinde sünnetin sadece ek operasyon gerektiren hastalara yapılması, eğer ek operasyon gerekmiyorsa komplike cerrahi işlemlerin aksatılmaması için sünnetin özel sağlık kuruluşlarında ya da sertifikalı 1.basamak aile hekimleri tarafından yapılması daha uygun olacaktır. Halen 2-6 yaşlarındaki çocuklarını sünnet yaptırılıyor olması nedeniyle, ailelerin bu konudaki bilgi düzeylerini artıracak önlemlerin alınması önem arz etmektedir.

Close