37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 104

Intrapleural tissue plasminogen activator complex use in children is an effective and reliable method for empyema treatment

N Valiyev*, K Karadeniz Cerit*, AP Ergenekon**, Y Gökdemir**, G Kıyan*
*Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Department of Pediatric Pulmonology, Marmara University School of Medicine, İstanbul

BACKGROUND AND AIM:Complications related to pneumonia such as parapneumonic effusion (PPE) in children are common in our country. In our research, the outcome of treatment of PPE-diagnosed cases with tissue plasminogen activator (TPA) is discussed.


METHODS:We retrospectively analyzed the results of PPE-treated patients treated with TPA in our clinic between november 2016 and July 2018. Age, gender, length of hospital stay, side, radiology, laboratory values, antibiotics, duration of thoracostomy, complications and follow-up were examined. After confirmation of the chest tube position and exclusion of contraindications, TPA was instilled into pleura via chest tube according to standart protocol within 24 hours after insertion of the chest tube. A dose of 4 mg TPA in 40 mL 0.9% saline was instilled once a day for 3 consequtive days.


RESULTS: 29 patients with PPE diagnosis included in the study. 24% (n = 7) of the patients were female and 76% (n =22) were male. The average age of the patients was 5.5 years (1.5-17 years). The average hospital stay was 20 (8-60) days. The mean duration of stay of the thorax tube was 14 (3-53) days. Only three patients had bacterial proliferation in the cultures taken from the empyema fluid. A second drainage tube was required in four patients while third tube was required in two patients. Massive emphysema in one patient, pneumomediastenum in one patient and persistant air leakage in 3 patients are seen as a complications. The mean follow-up was 9 (1-19) months. In-patient TPA was applied in 3 times in a routine manner. In long-term follow-ups recovery without complications was observed in all of the patients.


CONCLUSIONS:TPA is a method that can be used effectively in the treatment of PPE. There is no requirement for the surgical interventions even minimal invasive procesures via TPA method for PPE treatment.

Çocuklarda doku plazminojen aktivatörünün plevral kullanımı ampiyem tedavisinde etkili ve güvenilir bir yöntemdir

N Valiyev*, K Karadeniz Cerit*, AP Ergenekon**, Y Gökdemir**, G Kıyan*
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim dalı, İstanbul

GİRİŞ VE AMAÇ:Çocuklarda parapnömonik effüzyon (PPE) gibi pnömoniye bağlı komplikasyonlarla sık karşılaşılmaktadır. Buna karşılık PPE tedavisinde cerrahi girişimlere yönelim giderek azalma eğilimindedir. Çalışmamızda PPE tanılı vakaların doku plazminojen aktivatörü (DPA) ile tedavisinin sonuçları irdelenmiştir.


YÖNTEM:16.11.2016-12.07.2019 aralığında kliniğimizde DPA ile tedavi edilen PPE tanılı hastanın sonuçları retrospektif incelenmiştir. Göğüs tüpü yerleştirilip yerinin doğruluğu PAAC ile teyit edildikten sonra 40 mL% 0.9 saline sulandırılmış 4 mg TPA, günde bir kez ardışık 3 gün tüp içi uygulanmıştır. Yaş, cinsiyet, hastane yatış süresi, tarafı, görüntüleme yöntemleri, laboratuar değerleri, aldığı antibiotikler, torakostomi süresi, ikinci bir girişimin olup olmaması, takip süresi ve komplikasyonları incelenmiştir.


BULGULAR:Çalışmaya PPE tanılı 29 hasta dahil edildi. Hastaların %24'ü (n=7) kız ve %76'sı (n=22) ise erkek olduğu saptandı. Başvuru anında hastaların ortalama yaşları 5,5 (1,5-17 yaş) idi. On yedi hastada etkilenen taraf sol, on iki hastada ise sağ taraf olmuştur. Tanıda 20 hastanın görüntüleme yöntemi olarak ultrason, dokuz hastada toraks BT çekilmiştir. Kontrol görüntüleme olarak 10 hastada BT, 8 hastada ultrason, 11 hastada sadece PA akciğer grafisi istenmiştir. Hastaların ortalama hastane yatış süresi 20 (8 – 60 gün) gün olmuştur. Toraks tüpünün kalış süresi ortalama 14 (3-53 gün) gün olmuştur. Ampiyem sıvısından alınan kültürde sadece üç hastada üreme olmuştur. Dört hastada ikinci, iki hastada 3. bir drenaj tüpü takılması gerekmiştir. Bir hastada yaygın amfizem, bir hastada pnömomediastinum, üç hastada persistan hava kaçağı gelişmiştir. Bunlardan biri tüp içi otolog kan uygulaması ile tedavi edilmiş, diğer iki hastaya ise ek girişim gerekmemiştir. Hastaların hiçbirinde minimal invazif de olsa ileri cerrahi girişim gerekmemiştir. Ortalama izlem süresi 9 (1-19 ay) ay olmuştur. Tekrar yatış olmamıştır. Hastaların uzun dönem takiplerinde hepsinin komplikasyonsuz iyileştiği görülmüştür.


TARTIŞMA VE SONUÇ:DPA, PPE tedavisinde etkin olarak kullanılabilen bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulanmasından sonra hastalarda minimal invaziv de olsa cerrahi tedavi gereksinimi olmamaktadır.

Close