37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 38

Evaluation of long-term lung capacity using spirometry in patients who underwent bronchoscopy due to foreign body aspiration

A Atıcı*, N Dikmen**, ME Çelikkaya*, Ç El***, B Akçora*
*Mustafa Kemal University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Hatay
**Mustafa Kemal University Faculty of Medicine Department of Chest Disease
***Mustafa Kemal University Faculty of Medicine Department of Pediatry Hatay

Aim

Foreign body aspiration (FBA) is an avoidable serious clinical problem that is responsible for numerous mortalities and morbidities, particularly in children aged <3 years. Many different foreign bodies, such as organic materials (peanuts, nuts, etc.) and, most frequently, plastic or metal toy pieces, pins, can be aspirated. Spirometry is a physiological test that measures the proportion of varying lung volumes during forced breathing maneuvers and is used to diagnose, manage, and monitor various respiratory diseases. The purpose of the present study was to evaluate the long-term lung status using spirometry in patients who underwent rigid bronchoscopy in acute period due to FBA.

Methods

After obtaining the approval of Ethics Committee, records of 142 children who underwent bronchoscopy due to FBA between March 2013 and April 2018 were retrospectively reviewed. The data of 20 patients who cooperated with the spirometry process were included in this study.

Results

Twenty patients who were admitted to the routine pediatric surgeon polyclinic without any lung problem and pain complaints were included in the study as a control group. Forced expiratory flow rate (FEV1), forced vital capacity (FVC), FEV1/FVC, and forced expiratory flow rate (FEF 25–75) parameters were recorded in the first second. Based on the statistical analysis results, there was no significant effect of age, sex, and BMI on FEV1, FVC, and FEF 25–75 (p > 0.5) values. The effect of bronchoscopy procedure on the same values, the difference between FEV1 (p = 0.007) and FVC (p = 0.009) values was statistically significant, whereas the difference between FEV1/FVC (p = 0.51) and FEF 25–75 (p = 0.83) values was not statistically significant for Groups 1 and 2.

Conclusion

There was no long-term negative effect on lung capacities assessed using spirometry in our patients who received early-diagnosis and intervention within 24 h.

Yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle bronkoskopi yapılan hastaların uzun dönem akciğer kapasitelerinin spirometri ile değerlendirilmesi

A Atıcı*, N Dikmen**, ME Çelikkaya*, Ç El***, B Akçora*
*Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Hatay
**Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
***Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Hatay

Amaç

Yabancı cisim aspirasyonu (FBA) özellikle üç yaşından küçük çocuklarda, çok sayıda mortalite ve morbiditeden sorumlu önlenebilir ciddi klinik problemdir. Organik maddeler (fıstık, fındık vs) daha sıklıkla olmak üzere, plastik veya metal oyuncak parçaları, toplu iğne gibi çok sayıda değişik yabancı cisim aspire edilebilmektedir. Spirometri, zorlu solunum manevraları sırasında değişen akciğer hacimlerinin oranını ölçen ve çeşitli solunum yolu hastalıklarını teşhis etmek, yönetmek ve izlemek için kullanılan fizyolojik bir testtir. Bu çalışmada yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle akut dönemde rigid bronkoskopi ile yabancı cisim çıkarılan hastaların uzun dönem akciğer durumlarının spirometri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Metod

Kurumsal Etik Kurul Onayı alındıktan sonra (2018/79) Mart 2013 – Nisan 2018 tarihleri arasında FBA için bronkoskopi yapılan 142 çocuğa ait kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Spirometri işlemine kooperasyon kurabilen 20 hastanın verileri çalışmaya dahil edildi. Rutin çocuk cerrahisi polikliniği’ne başvuran akciğer problemi ve ağrı şikayeti olmayan beş yaştan büyük 20 hasta kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Değerlendirme için; 1. Saniyedeki zorlu ekspiratuar akım hızı (FEV1), zorlu vital kapasite (FVC), FEV1/FVC ve zorlu ekspirasyon ortası akım hızı (FEF 25-75) parametreleri kaydedildi.

Bulgular

Yapılan istatistik analizi sonuçlarına göre FEV1, FVC ve FEF 25-75 gibi değerlerin üzerinde yaş, BMI ve cinsiyetin anlamlı bir etkisi olmadığı görüldü (p> 0,5). Aynı değerler üzerinde bronkoskopi işleminin etkisi incelendiğinde Grup 1 ve Grup 2 için FEV1 (p=0,007) ve FVC (p =0,009) değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamı, FEV1/FVC (p=0,51) ve FEF 25-75 (p=0,83) arasındaki fark ise anlamlı değildi.

Sonuç

Erken dönemde tespit edilen ve 24 saatten önce müdahale edilen hastalarımızın spirometre ile değerlendirilen akciğer kapasitelerinde uzun dönem olumsuz bir etkilenme tespit edilememiştir.

Close