37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 178

Analysis of Cases with Intestinal Obstruction Due to Pediatric Congenital Abdominal Bands. Single Center Experience

A Atıcı, ME Çelikkaya, B Akçora
Mustafa Kemal University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Hatay

Aim

Intestinal obstruction due to congenital bands such as ladd bands and ompholomesenteric duct remnant ( OMDR) is known in patients who have not previously undergone abdominal surgery. However, atypical abnormal congenital bands (ACB) are extremely rare causes of bowel obstruction. In this study, we aimed to examine the rare pediatric congenital abdominal band cases and to share the results of a single center experience.

Methods

Medical records of 204 patients who operated for ileus between July 2004 and November 2018 were retrospectively reviewed. The study included n = 17 patients who were operated for congenital abdominal band and had no previous abdominal surgery.

Results

Ten patients were male and n=7 were female. The mean age was found 3,2 years (0,1-15). 53% (n = 9) of the patients had ladd bands due to malrotation, 29% (n = 5) had OMDR and 18% (n = 3) had ACB. In the treatment, 60% (n = 3) of patients with OMDR required bowel resection (30-40-65 cm). Band excision was sufficient in all of the ladd bands and ACB patients, and no bowel resection was required. All patients were discharged with full recovery.

Conclusion

Pediatric congenital bands contain a spectrum of diseases with different etiologies. In the differential diagnosis for ileus patiens who had no abdominal surgery, ACB should be kept in mind with ladd bands and OMDR.

Pediatrik Konjenital Abdominal Bantlara Bağlı İntestinal Obstruksyon Gelişen Olguların Analizi. Tek Merkez Deneyimi

A Atıcı, ME Çelikkaya, B Akçora
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Hatay

Amaç

Daha önce batın ameliyatı geçirmemiş hastalarda ladd bantları ve omfolomezenterik kanal artığı (OMKA) gibi konjenital bantlara bağlı intestinal obstrüksyonlar bilinmektedir. Atipik anormal konjenital bantlar (AKB) ise, çocuklarda bağırsak tıkanıklığının son derece nadir nedenlerindendir. Bu çalışmada nadir görülen pediatrik konjenital abdominal bant hastalarımızın geriye dönük olarak incelenmesi ve tek merkez sonuçlarının paylaşılması amaçlanmıştır.

Metod

Temmuz 2004 - Kasım 2018 yılları arasında ileus nedeniyle ameliyat edilen 204 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya daha önceden batın ameliyat öyküsü olmayan ve konjenital abdominal bant nedeniyle ameliyat edilen n=17 hasta dahil edildi.

Bulgular

Hastaların 10’u erkek, 7’si kız idi. Yaş ortalaması 3,2 yıl ( 0,1-15) olarak bulundu. Hastaların % 53’nde (n=9) malrotasyona bağlı ladd bantları, % 29’ında (n=5) OMKA bağlı bantlar ve % 18’inde (n=3) AKB vardı. Tedavide OMKA bağlı hastaların %60’na (n=3) bağırsak rezeksyonu gerekirken (30-40-65 cm), ladd bantlarına ve AKB bağlı hastaların hepsinde bant eksizyonu yeterli oldu, hiçbir hastaya bağırsak rezeksyonu gerekmedi. Hastaların tamamı şifa ile taburcu edildi.

Sonuç

Pediatrik konjenital bantlar farklı etiyolojilere sahip hastalıkları içerir. Daha önceden batın ameliyatı olmamış ve ileus tablosuyla gelen bir hastada ayırıcı tanıda malrotasyona bağlı ladd bantları ve OMKA ile birlikte AKB’ninde akılda bulundurulması gerekmektedir.

Close