37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Video Presentation - 18

Uterocoloneovaginoplasty in cervicovaginal atresia

S Sözduyar*, G Ekberli*, S Fitöz**, A Yağmurlu*, G Göllü*
*Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Ankara University School Of Medicine Department Of Pediatric Radiology

Introduction: Congenital cervicovaginal atresia is a rare Mullerian anomaly. In this video presentation we aimed to report an 14 year old girl with cervicovaginal atresia who was treated with uterocolovaginoplasty.

Case: A 14-year-old girl applied with pain and swelling in the lower abdomen to other clinic. Examination revealed a palpable mass in the right lower abdomen. Ultrasound was pefrormed and showed hydrocolpos. The girl underwent surgery due to imperforated hymen. There was no imperforated hymen image in the operation and fluid could not be aspirated by puncture. Then magnetic resonance imaging (MRI) were performed. The girl was refered our clinic due to suspected cervicovaginal atresia. Laparoscopy was performed and a drain was placed in the uterin cavity. Control MRI was performed one month later. Uterocoloneovaginoplasty was performed. She is doing well and she have regular menstruation after the operation.

Conclusion: Uterocoloneovaginoplasty is a safe treatment option to provide passage for menstruation in cervicovaginal atresia which is rarely seen Mullerian anomaly.

Servikovajinal Atrezide Uterokoloneovajinoplasti

S Sözduyar*, G Ekberli*, S Fitöz**, A Yağmurlu*, G Göllü*
*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı

Giriş: Konjenital servikovajinal atrezi ender görülen bir Müllerien anomalidir. Bu videoda servikovajinal atrezi tanısı uterokoloneovajinoplasti yapılan alan 14 yaşında kız çocuğun sunulması amaçlandı.

Olgu sunumu: Ondört yaşında kız hasta, karın ağrısı ve şişlik yakınması ile dış merkeze başvurmuş. Fizik incelemede sağ alt kadranda ele gelen kitle palpe edilmiş. Ultrasonografide hematometrokolpos izlenmiş. İmperfore himen ön tanısı ile ameliyata alınmış. Ancak görünüm imperfore himen şeklinde değilmiş. Ponksiyonda da geleni olmaması üzerine manyetik rezonanas inceleme(MRI) yapılmış. Servikovajinal atrezi ön tanısı ile kliniğe yönlendirildi. Çocuğa laparoskopik dren yerleştirildi. Bir ay sonra kontrol MRI çekildi. Hastaya uterokoloneovajinoplasti yapıldı. Ameliyat sonrasında normal menstrual siklus ile herhangi bir problem izlenmedi.

Sonuç: Ender bir Müllerien anomali olan servikovajinal atrezide uterokoloneovajinoplasti ile menstrual siklus için pasaj sağlanabilen güvenilir bir yöntemdir.

Close