37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 80

Acquired Tracheaesophageal Fistulas after Esophageal Atresia Repair

Ö Boybeyi Türer, T Soyer, FC Tanyel
Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim: Trachea-esophageal fistula (TEF) recurrence is frequent but challenging complication after esophageal atresia (EA) repair. Although most recurrent TEFs are commonly seen at original fistula site, long new fistulas can be seen called acquired TEFs (acq-TEF). Acq-TEFs are long new fistulas with unusual locations including fistulas from esophagus to bronchus, trachea or lung parenchyma. We aimed to discuss diagnostic and management challenges in different localizations of Acq-TEF.

Methods: We retrospectively evaluated patients admitted with acq-TEF in last 5 years. The demographic features, admission complaints, physical and radiological findings, TEF localization, management and prognosis were recorded.

Results: From 16 TEF recurrences, four TEFs were acquired fistulas. Admission age was between 1 to 8 years. Female/Male ratio was 2/2. The complaints were recurrent respiratory tract infections, choking, coughing in all. Three cases had EA+distal TEF, one case was isolated EA. 3 cases underwent primary repair, 1 case underwent colon interposition. Anastomotic leak and mediastinitis was seen in 3 cases. The acq-TEFs were to cervical part of trachea, from colon conduit to trachea, to right bronchus by passing through intratorasic abscess cavity, to directly right bronchus. In all, TEFs were shown in sine-esophagography and confirmed with bronchoscopy. TEF was repaired by toracotomy in 2 and callor incision in 1 case. The acq-TEF of Case 1 was closed spontaneously. Muscle flap or pleura was placed between suture lines. All TEF were confirmed to be closed with esophagography.

Conclusion: Acq-TEF is mostly seen secondary to local or diffuse mediastinitis. Besides its classical location of TEF, acq-TEF may be seen at unusual rare localizations such esophagus-to-right bronchus, esophagus-to-abscess cavity and conduit-to-trachea. They cause both diagnostic and surgical challenge. The clinicians should be aware of these different localizations of Acq-TEFs in order to evaluate and manage these patients more comprehensively.

Özefagus Atrezisi Onarımı Sonrası Görülen Edinsel Trakea-özefagiyal Fistüller

Ö Boybeyi Türer, T Soyer, FC Tanyel
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Trakea-özefagiyal fistül (TEF) yinelemeleri özefagus atrezisi onarımı sonrası sık görülen zorlu karmaşalardandır. Yineleyen TEF’ler orijinal fistül yerinde sık görülmesine rağmen, farklı yeni ve uzun fistüller edinsel TEF yerine uymayan lokalizasyonlarda da görülebilir ve bu fistüllere edinsel TEF (E-TEF) denir. E-TEF, özefagus ile trakea, akciğer parankimi veya ana bronş dalları gibi havayolunun her hangi bir yeri arasında görülen alışılmadık lokalizasyonlardaki uzun yeni fistüllerdir. Bu çalışma ile farklı lokalizasyonlardaki E-TEF’in tanı ve tedavisindeki güçlükleri tartışmayı amaçladık.

Yöntem: Kliniğimize son 5 yılda E-TEF ile başvuran olguların dosya kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Olguların demografik özellikleri, başvuru yakınmaları, fiziksel ve radyolojik inceleme bulguları, TEF lokalizasyonları, sağaltımları ve sonuçları kaydedilmiştir.

Bulgular: Toplam 16 yineleyen TEF’den 4 tanesi E-TEF idi. Başvuru yaşı 1 yaş ile 8 yaş arasında değişmekteydi. Kız/erkek oranı 2/2 idi. Başvuru şikayetleri tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, beslenirken morarma ve öksürmeydi. Olguların 3’ü ÖA+TEF ve bir olgu izole ÖA idi. 3 olguda primer özefagus onarımı ve 1 olguda kolon transpozisyonu yapılmıştı. 3 olguda anastamoz kaçağı ve mediastinit görülmüştü. E-TEF yerleşimleri kolon ile trakea, özefagus ile trakea, intra-torasik apseden geçerek sağ bronş ve direk sağ ana bronşa olacak şekildeydi. Tüm olgularda TEF tanısı sine-özefagografi ile konup bronkoskopi ile kesinleştirildi. E-TEF onarımları 2 olguda torakotomi, 1 olguda servikal yaklaşımla yapıldı. 1 olguda E-TEF spontan kapandı. Onarımlarda kas flebi yada plevra flebi kullanıldı. Tüm olgularda E-TEF’in kapandığı özefagografi ile kontrol edildi.

Sonuç: E-TEF çoğunlukla lokal ya da yaygın mediastinite ikincil gelişir. E-TEF özefagus ile sağ ana bronş, özefagus ile apse boşluğu veya kolon ile trakea arası gibi alışılmadık lokalizasyonlarda görülebilir. Bu durum hem tanıda hem de tedavi güçlüklere neden olabilir. Klinisyenlerin bu farklı lokalizasyonlara aşina olması hastaların tanı ve tedavisinde yarar sağlayacaktır.

Close