37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 126

Retrospective evaluation of acute appendicitis in childhood

S Ulusoy Tangül
Bozok University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Yozgat,Turkey

Introduction: Acute-appendicitis is the most-common surgical emergency in emergency-service and surgery-clinics. The diagnosis of acute-appendicitis is predominantly a clinical one; many-patients present with a typical-history and examination-findings. The treatment method is open or laparoscopic-appendectomy. The aim of this-study was to review the diagnosis, treatment and complications of the patients who had-been operated during 2 years with the diagnosis of acute-appendicitis in the pediatric-surgery-clinic.

Material and methods: A total of 129-patients who were diagnosed and operated for acute-appendicitis in the Pediatric-Surgery-Clinic between January-2017 and December-2018 were included in the-study. Patients’-age, gender, physical-examination findings, laboratory-findings, operation-findings and duration of hospitalization were recorded.

Results: Of the129-patients, 57(%44, 2) were females and 72 (%55,8), were males. Overall mean-age was 11.84±3.568 years. The time between-onset of-symptoms and admission to hospital was 2, 75 ± 2,012 days (1-10 days).

The leukocyte-count was 14.820 ± 4.463 mg / dl and neutrophil-dominance was observed on the-hemogram. Complete-urine-analysis revealed hematuria in 8.5% of patients (n=11) and leucocyturia in 2.3% of-patients (n=3). Ultrasound-findings were normal in 11.6% of the-patients (n=12), free-fluid and mesenteric-lymphadenitis in 10.2% (n=10), and acute-appendicitis in 51.8% of the patients (n=64). Ultrasound couldn't made in 26.4% of the patients (n=34) of due-to the time of admission. In 7.8% patients (n=9) the appearance consistent with acute-appendicitis was showed in abdominal-tomography taken in the external-center.

Standard appendectomy incision was preferred in 89.9% patients (n=116) and paramedian-incision was performed in 10.1% patients (n=13). Perforated appendicitis rate was 28.7% (n=37) and plastrone-appendicitis rate was 2.3% (n=3) in exploration. In 2 of 3 patients with plastrone-appendicitis, appendectomy could not be performed due to complete necrosis of the appendix. Drainage and abdominal washing were performed and followed up. During one-year follow-up, one patient was re-admitted with acute abdomen and underwent elective appendectomy.

The length of hospital stay was 4.09 ± 3.078 days (1-15 days).

Conclusion: Acute appendicitis is one of the most common causes of emergency surgery. Late admission leads to perforation and prolonged postoperative hospital stay.

Çocukluk çağında ki akut apandisitlerin retrospektif olarak değerlendirilmesi

S Ulusoy Tangül
Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D, Yozgat

Giriş: Akut apandisit acil servislerde ve cerrahi kliniklerde en sık karşılaşılan cerrahi acil durumdur.[1] Hastaların çoğu tipik bir öykü ve muayene bulgusuyla başvurmaktadır.[2] Tedavi yöntemi açık ya da laparoskopik apendektomidir. [2] Bu çalışmada 2 yıl boyunca çocuk cerrahi kliniğinde akut apandisit ön tanısıyla ameliyat edilen hastaların tanı, tedavi ve komplikasyonlarının gözden geçirilmesi amaçlandı.

Metot: Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde Ocak 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında akut-apandisit tanısı konulup ameliyat edilen 129 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, fizik-muayene bulguları, laboratuvar-bulguları, ameliyat-bulguları ve hastanede kalış süreleri kaydedildi.

Bulgular: Hastaların 57’si kız (%44,2) 72’si erkek (%55,8)di. Yaş ortalaması 11.84±3.568 idi. Semptomların başlaması ve hastaneye başvurması arasında geçen süre 2,75±2,012 gün (1-10 gün)dü. Hemogramda lökosit oranı 14.820±4.463 mg/dl ve nötrofil hakimiyeti vardı. Tam idrar analizinde hastaların %8,5'inde (n=11) hematüri,% 2,3'ünde (n=3) lökositüri vardı. Ultrasonda hastaların %11,6’sında (n=12) normal, %10,2’sinde (n=10) serbest mayi ve mezenterik lenfadenit, % 51,8 (n=64) hastada ile akut-apandisit ile uyumlu görünüm mevcuttu. Hastaların %26.4'ünde (n=34) ultrasonografi başvuru-zamanı nedeniyle yapılamadı. % 7.8 hastada (n=9) dış merkezde yapılan abdominal-tomografide akut-apandisitle uyumlu görünüm izlendi.

Hastaların %89.9 (n=116) standart apendektomi insizyonu , %10.1 hastada (n=13) paramedian insizyon yapıldı. Eksplorasyonda perforasyon % 28,7 (n=37), plastrone-apandisit ise %2.3(n=3) oranındaydı. Plastrone-apandisit olan 3 hastadan 2’sinde apendiksin komplet nekrozu nedeniyle apendektomi yapılamadı. Drenaj ve batıniçi yıkama yapılıp takibe alındı. 1 yıllık takip boyunca 1 hastada akut batınla tekrar yatış yapılıp elektif apendektomiye gidildi.

Hastaların hastanede kalış süresi 4.09±3.078 gün (1-15 gün)dü.

Sonuç: Akut apandisit acil cerrahinin en sık nedenlerinden biridir. Hastaneye geç başvuru perforasyona ve postoperatif dönemdeki hastanede kalma süresininin uzamasına neden olmaktadır.

Close