37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Case Report - 12

Rare pathology with normal anus: Total colonic duplication

N Valiyev*, K Karadeniz Cerit*, H Tuğtepe**, TE Dağlı*, G Kıyan*
*Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul Bilim University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul

Objective: Enteric duplication; originates from different parts of the gastrointestinal tract and may present with different clinical findings. Total colonic duplication (TCD) is a very rare form and a limited number of cases have been reported in the literature. In this study, we present our approach in a patient with (TCD).

Case: A 5-day-old girl presented to the emergency department with the complaint of stool coming from vagina. Physical examination revealed that the anus was normally located. Vaginal and urethral orifice was normal. When the anus patency was controlled with 8 fr Hegar bougie, it was observed that the stool also came from the vestibulum. Preop additional evaluation was normal. Cystoscopy revealed normal bladder and urethra. fluoroscopy-guided imaging showed that the fistula entered the colon from the sigmoid level. TCD was confirmed during laparotomy. Enterotomies were performed and the lumen of the duplicated colon was made into a single lumen using stapler. A protective ileostomy was opened at the terminal ileum. In the second operation, it was seen that the colon which was previously made common lumen 5cm proximal to the peritoneal reflection duplicated at this level. After enterotomy, the mucosa of the duplicated colon was cauterized along two lumens. The lumen was closed at the proximal part of the duplicated colon. Vestibular fistula was not intervened. The stoma was closed in the same session. The patient is followed up without any problem at the 9th postoperative month.

Conclusion: TCD is a rare disease that should be kept in mind in patients with vestibular fistula and normally located anus. the lumen of the duplicated colon was made into a single lumen using stapler. Converting the duplicated colon into a single lumen using stapler is a reliable method. To prevent incontinence, we recommend leaving the distal fistula tract without excision.

Normal yerleşimli anüste nadir patoloji: Total kolonik duplikasyon

N Valiyev*, K Karadeniz Cerit*, H Tuğtepe**, TE Dağlı*, G Kıyan*
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D., Istanbul

Amaç: Enterik duplikasyon; gastrointestinal sistemin farklı bölgelerinden kaynaklanıp, farklı bulgularla kendini gösterebilmektedir. Total kolonik duplikasyon çok nadir görülen bir şeklidir ve literatürde sınırlı sayıda olgu bildirilmiştir. Bu çalışmada total kolonik duplikasyon tespit edilen bir hastadaki yaklaşımımız sunulmuştur.

Olgu: 5 günlük kız hasta normal yerleşimli anüsten mekonyum çıkışı olmasına rağmen, vajinadan da pasaj olduğunun farkedilmesi üzerine acile başvurmuştur. Fizik muayenede anüsün normal yerinde olduğu görülmüştür. Genital ve üretral açıklık normal görünümde izlenmiştir. 8 fr Hegar bujisi ile anüs açıklığı kontrol edildiğinde vestibulumdan fışkırır tarzda gaita geldiği görülmüştür. Üriner ve batın ultrasonografi sonuçlarında ek patoloji izlenmemiştir. Radyolojik görüntülemelerinde vertebra ve ekstremite anomalisi saptanmamıştır. Sistoskopide mesane ve üretra normal değerlendirilmiştir. Vestibuler fistül ağzından feeding kateteri yerleştirilip kontrast madde ile floroskopi eşliğinde yapılan görüntülemede fistülün sigmoid seviyeden kolona girdiği görülmüştür. 46 günlükken yapılan laparotomide vestibüldeki fistülden ilerletilen kılavuz kataterler takip edilmiş ve total kolonik duplikasyon izlenmiştir. Enterotomiler yapılarak, peritoneal refleksiyonun distaline kadar her iki kolon lümeni stapler yardımıyla tek bir lümen haline getirilmiştir. Terminal ileum seviyesinden koruyucu ileostomi açılmıştır. Hastanın ikinci operasyonunda yerleştirilen kılavuz kataterler takip edildiğinde, peritoneal refleksiyonun 5 cm proksimalinde stapler ile daha önce ortak lümen yapılmış olan kolonun bu seviyede iki lümen halinde olduğu görülmüştür. Enterotomi yapılarak iki lümen izlenip, duplike kolonun mukozası koterize edilmiştir. Anteriordaki duplike kolonun en proksimal kısmından lümen kapatılmıştır. Ana kolonun lümeni içerisine gömülerek, enterotomi yapılan kısım da kapatılmış, vestibüler fistül ise yerinde bırakılmıştır. Proksimaldeki ileostomi de bozularak, ileum-kolon arasında primer anastomoz yapılarak kapatılmıştır. Hastanın ameliyat sonrası takibinin 9. ayında sorun izlenmemiştir.

Sonuç: Anüsün normal yerleşimde olduğu vestibüler fistül izlenen olgularda total kolonik duplikasyon akılda bulundurulması gereken nadir bir hastalıktır. Normal kolon ve duplike kolonun sonlandığı yere göre cerrahi tedavi yaklaşımlarında farklılıklar izlenmektedir. Duplike kolonun stapler yardımıyla tek bir lümen haline getirilmesi ve ileride gelişebilecek inkontinansı engellemek amacıyla distaldeki fistül traktının eksize edilmeden bırakılması güvenilir bir yöntemdir.

Close