37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 106

Our experience of esophageal atresia in Somalia

Y Yılmaz*, C Uğur**, AM Abdi***
*University of Health Siciences, Kartal Lütfi Kırdar Health Training and Research Centre, Department of Paediatric Surgery, Istanbul, Türkiye
**Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Konya Health Application and Research Center, Konya, Turkey
***Mogadishu Somalia-Turkey, Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital,Department of Paediatric Surgery, Mogadishu, Somalia

Aim: The aim of this study was to determine the characteristics of newborns with esophageal atresia(EA) in Somalia.

Materials and Methods: Newborns with EA hospitalized in the neonatal intensive care unit and pediatric surgery department between September 2018 and March 2019 at the Mogadishu Somalia Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital were investigated retrospectively in terms of demographic characteristics, surgical method, duration of hospitalization and causes of death.

Results: The mean age at presentation of 12 newborns with nine boys (75%) and three girls (25%) hospitalized for EA during the six-month period was 4.5 ± 2.7 (1-10) days. One patient (8.3%) died due to cardiac insufficiency at 8 days of inoperability. The mean age at surgery was 8.0 ± 2.5 (5-13) days. Ten patients (83.3%) underwent primary esophageal anastomosis with distal fistula ligation, and one patient underwent esophastomy gastrostomy. One patient had pyloric stenosis and the other had anal atresia. A sigmoid loop colostomy was performed in the patient with anal atresia. Pyloromyotomy was performed on day 25 in the patient with pyloric stenosis.

Mean duration of hospitalization was 15.25 ± 9.1 (5-40) days. Five patients (41.7%) died due to cardiac anomaly and sepsis postoperatively. The mean length of hospitalization for dead patients was 10.4 ± 4.6 (5-15) days.

The mean duration of hospitalization was 19.3 ± 10.5 (10-40) days in six surviving patients (58.3%) . Patients with anal atresia and pyloric stenosis were discharged with oral breast milk. The follow-up of six surviving patients was uneventful and they continued to be fed with oral breast milk.

Conclusion: The literature on neonatal surgery for African countries is limited and mortality rates vary between 40% and 80%. There is no data on the outcome of neonatal surgery in Somalia. The delay in admission to hospital, insufficient equipment and personnel training increase mortality and morbidity rates in neonatal surgery. The ratio of 3/1 boys to girls was also noteworthy.

Somali’de özofagus atrezisi deneyimlerimiz

Y Yılmaz*, C Uğur**, AM Abdi***
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Lütfı Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediatri Kliniği, Konya, Türkiye
***Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, Mogadişu, Somali.

Amaç: Bu çalışma Somali’de özofagus atrezisi(ÖA) olan yenidoğanların özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Mogadishu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma hastanesinde Eylül 2018-Mart 2019 arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve çocuk cerrahi servisinde yatan ÖA’li yenidoğanlar demografik özellikleri ile birlikte, cerrahi yöntem, yatış süresi ve ölüm nedenleri açısından geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Altı aylık sürede ÖA nedeniyle yatırılan 12 yenidoğanın ortalama başvuru yaşı 4.5 ± 2.7 (1-10 ) gün olup 9’u erkek (%75), 3’ü (%25) kızdı. Bir hasta (%8,3) ameliyat edilemeden 8 günlük iken kardiyak yetmezlik nedeni ile kaybedildi. Hastaların ortalama ameliyat yaşları 8.0 ± 2.5 (5-13) gün idi. On hastada (%83,3) distal fistül ligasyonu ile birlikte primer özefagus anastomozu, bir hastada (%8,3) özefagostomi gastrostomi uygulandı. Bir hastada pilor stenozu, diğer bir hastada ise anal atrezi eşlik etmekteydi. Anal atrezili olguda sigmoid loop kolostomi açıldı. Pilor stenozlu olguda 25. Gün piloromiyotomi yapıldı.

Hastaların ortalama yatış süresi 15,2 ± 9,1 (5-40) gün olup, beş hasta (% 41.7) ameliyat sonrası kardiyak anomali ve sepsis nedeniyle öldü. Kaybedilen olguların ortalama yatış süresi 10.4 ± 4.6 (5-15) gün idi.

Ameliyat sonrası yaşayan altı olgunun (%58,3) ortalama yatış süresi 19.3 ± 10.5 (10-40) gün idi. Anal atrezi ve pilor stenozlu olgular oral anne sütü ile beslenerek taburu edildi. Yaşayan altı olgunun takipleri sorunsuz olup oral anne sütü ile beslenmeye devam etmektedirler.

Sonuç: Afrika ülkeleri için yenidoğan cerrahisi konusunda literatür verileri sınırlıdır ve mortalite oranları %40 ile %80 arasında değişmektedir. Somali’de yenidoğan cerrahisi sonuçları konusunda hiçbir veri bulunmamaktadır. Hastaneye başvuru sürelerinin geç olması, hastane donanımlarının ve personel eğitiminin yetersiz olması yenidoğan cerrahisinde mortalite ve morbidite oranlarını arttırmaktadır. Başvuran olgulardaki 3/1 erkek-kız oranı da ayrıca dikkat çekicidir.

Close