37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 172

NON-TRAUMATIC GIANT PANCREATIC PSEUDOCYST

S Teğin, S Çal, S Bayram, E Karaduman, H Zeytun
Dicle University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Section of Pediatric Urology, Diyarbakır

Aim: Pancreatic pseudocysts are usually seen after pancreas trauma in childhood. Since there are many congenital pathologies in the differential diagnosis of intraabdominal cystic masses in patients without a history of trauma, it is difficult to make a diagnosis of pseudocyst. In this study, we aimed to present a case of giant pseudocyst due to idiopathic pancreatitis and discuss treatment management.

Case: A 20-month-old male patient had abdominal pain and no pathology was detected on USG in the external center. Due to persistent complaints and abdominal distension, USG was performed again and she was referred to our clinic because of a 14 cm cystic lesion in the abdomen. On examination the patient had swelling in the epigastric region. He had minimal leukocytosis, CRP was normal, amylase was 164. The family didn’t describe any history of trauma. The contrast-enhanced abdominal CT was interpreted as a giant cystic mass originating from the mesentery approximately 14 cm. The patient was operated due to vomiting and intolerance of nutrition. In the operation, the pancreas-induced giant pseudocyst was drained through the opened window, a catheter was placed in the cavity. Amylase from the cyst fluid was studied and found too high to be measured. Pathological outcome was chronic pancreatitis and xanthogranulomatous changes. During follow-up, the fluid from the drain was reduced and the catheter was removed on the 21st postoperative day. No complication was observed in the patient whose control examinations were normal.

Coclusion: Pancreatic pseudocysts should be kept in mind in the differential diagnosis of fast-growing intra-abdominal cystic lesions in children, even if there is no trauma. Etiological investigation and diagnosis is important in non-traumatic pancreatic pseudocyst cases because of the high probability of malignancy of hereditary pancreatitis. Percutaneous drainage may be an alternative to surgery in the treatment of giant pseudocyst.

TRAVMATİK OLMAYAN DEV PANKREATİK PSÖDOKİST

S Teğin, S Çal, S Bayram, E Karaduman, H Zeytun
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerahisi AD Çocuk Ürolojisi BD, Diyarbakır

Amaç: Pankreatik psödokistler çocukluk çağında genelde pankreas travması sonrası görülen kistlerdir. Travma öyküsü olmayan hastalarda batın içi kistik kitlelerin ayırıcı tanısında birçok konjenital patoloji olduğundan, psödokist tanısını koymak güçtür. Bu çalışmamızda idiopatik pankreatite bağlı dev psödokist olgusunu sunmayı ve tedavi yönetimini tartışmayı amaçladık.

Olgu: 20 aylık erkek hastanın, karın ağrısı nedeniyle dış merkezde yapılan USG’sinde herhangi bir patoloji tespit edilmemiş. Ancak şikayetlerinin devam etmesi ve karında şişkinlik nedeniyle yapılan son USG’de batın içi 14 cm kistik lezyon tariflenmiş ve kliniğimize sevk edilmiş. Hastanın muayenesinde epigastrik bölgede şişkinlik mevcuttu. Laboratuvar testlerinde minimal lökositozu vardı, CRP’si normaldi, Amilaz 164 idi. Aile herhangi bir travma öyküsü tariflemiyordu. Çekilen kontrastlı batın BT, batın içi yaklaşık 14 cm muhtemel mezenter kaynaklı dev kistik kitle olarak yorumlandı. Kusan ve beslenmeyi tolere etmeyen hasta ameliyata alındı. Yapılan operasyonda pankreas kaynaklı dev psödokist olduğu düşünülen yapı açılan pencereden drene edildi ve kaviteye dren yerleştirildi. Kist sıvısından amilaz çalışıldı ve ölçülemeyecek kadar yüksek bulundu. Patoloji kronik pankreatit ve ksantogranülomatöz değişiklikler olarak sonuçlandı. Hastanın takiplerinde dreninden gelenler azaldı ve post op 21. gün dren çekildi. Kontrol tetkikleri normal olan hastada herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.

Sonuç: Çocuklarda hızlı büyüyen batın içi kistik lezyonlarda travma olmasa da ayırıcı tanıda pankreatik psödokistler akılda tutulmalıdır. Travmatik olmayan pankreatik psödokist olgularında, herediter pankreatitlerin malignite ihtimalinin yüksek olması nedeniyle etyolojik araştırma ve tanı önemlidir. Dev psödokist tedavisinde perkütan drenaj cerrahiye bir alternatif olabilir.

Close