37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Case Report - 11

Laparoscopic Excision of Prostatic Utricle Under Cystoscopic Guidance

Ö Boybeyi Türer*, H Demirbilek**, T Soyer*
*Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology

Aim: Prostatic utricle (PU) may cause recurrent urinary tract infections (UTI), stone formation, postvoid dribbling, recurrent epididymitis. Surgical excision is the treatment choice in symptomatic cases. However, surgical access to PU has been challenging. A case was presented to discuss laparoscopic management of PU in children.

Case: A 3 year-old patient was admitted with disordered sexual development with karyotype of 47,XYY/46,XY. He had penoscrotal hypospadias, bifid scrotum, asymmetrical gonads. He has been experiencing recurrent UTI. Voiding cystourethrogram demonstrated large PU (IKOMA II). Cystoscopy was performed confirming PU. The cystoscope was left in situ to aid laparoscopic exploration. A 5-mm umbilical port was inserted by Hasson technique and pneumoperitoneum was created. Two additional 5-mm ports were inserted in both lower quadrants. The peritoneum was dissected behind bladder. The cystoscope in PU was used as guidance in identification and dissection of PU. The vas deference was identified and could be separated. The neck of PU was ligated with surgiloop. PU was retrieved from umbilical port. Postoperative VCU revealed normal posterior urethra. He did not experience any further UTI under 6 months follow-up.

Conclusion: Open surgical techniques in PU management are challenging to perform because of poor exposure, high risk of injury to adjacent structures and risk of incomplete excision. Laparoscopy is safe and feasible alternative in surgical management of PU, by providing good visual exposure, easy dissection in deep pelvis, improved cosmesis and potentially lower risk of complications. The cystoscopic guidance is an important aid in identification and dissection of PU and using surgiloop makes excision of PU easier.

Sistoskopi Eşliğinde Laparoskopik Prostatik Utrikül Eksizyonu

Ö Boybeyi Türer*, H Demirbilek**, T Soyer*
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji AD

Amaç: Prostatik utrikül (PU) tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, taş oluşumu, miksiyon sonrası damlama, tekrarlayan epididimit yapabilir. Semptomatik olgulşarda cerrahi eksizyon önerilen tedavi seçeneğidir. Ancak, PU’a cerrahi yaklaşım hep güç olmuştur. PU’un laparoskopik eksizyonunu tartışmak üzere bir olgu sunulmuştur.

Olgu: Kliniğimize, karyotipi 47,XYY/46,XY olan ve cinsel gelişim bozukluğu tanısıyla takipli 3 yaşında bir hasta başvurmuştur. Fizik incelemede penoskrotal hipospadias, bifid skrotum ve asimetrik gonadları mevcuttu. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları geçiren hastaya işeme sistoüretrografisi yapıldı ve geniş PU (IKOMA 2) olduğu görüldü. Yapılan sistoskopide PU tanısı teyit edildi. Sistoskop PU içinde bırakılarak laparoskopik eksplorasyona geçildi. Umbilikustan Hasson tekniği ile 5 mm kamera portu girilid. Karbondioksit ensüflasyonunun ardından her iki alt kadrandan 5-mm çalışma portları girildi. Mesane posteriorunda periton açıldı. PU içindeki sistoskop rehberliğinde PU izole edildi ve diseke edildi. Diseksiyon sırasında vas deferans görülüp korundu. PU boynu endoloop ile bağlandı. Eksize edilen PU umbilikal porttan çıkarıldı. Cerrahi sonrası çekilen işeme sistoüretrografisinde posterior üretranın normal olduğu görüldü. Hastamız 6 aylık takip süresinde idrar yolu enfeksiyonu geçirmedi.

Sonuç: PU tedavisinde açık cerrahi tekniklerle; zayıf görüş, çevre dokuların hasarlanma riski ve yetersiz eksizyon olasılığı gibi güçlükler yaşanmaktadır. PU’un cerrahi tedavisinde laparoskopi iyi cerrahi görüş, derin pelviste kolay diseksiyon olanağı, iyi kozmetik sonuç ve potansiyel olarak daha düşük komplikasyon oranları sağlaması ile güvenli ve uygulanabilir bir alternatiftir. PU’un laparoskopik eksizyonunda sistoskop rehberliği PU’un izole edilmesinde ve diseksiyonunda, endoloop kullanılması ise cerrahi eksizyonda kolaylık sağlamaktadır.

Close