37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Video Presentation - 19

Laparoscopic Approach to Rare Isolated Tubal Torsion Cases

A Gurbanova, K Bahadır, E Evin, U Ateş, G Göllü, T Aktuğ
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

PURPOSE: Isolated tubal torsion is a rare cause of acute abdomen in pediatric age group and is a differential diagnosis among the causes of acute abdomen during puberty. Preoperatively, it can be confused with ovarian torsion in the clinical and radiological diagnosis stage. We aimed to present the surgical details and postoperative follow-up of laparoscopic isolated tubal detorsion.

CASE: A 16-year-old female patient was admitted to our clinic with abdominal pain which started 1 day ago. Her mensturation periods was regular. Physical examination revealed sensitivity and rebound in the right lower quadrant of abdomen. Acute phase reactants were found to be normal in the patient's blood tests and no pathology was detected on the abdominal X-ray. Abdominal ultrasonography has shown that appendix was normal , but there was a cyst in the right ovary and also there was no blood circulation in the right ovary. In the urgent laparoscopic operation, a 4x5 cm cyst near the distal part of tuba and tubal 360 degree torsion were observed. Laparoscopic detorsion was performed for the tube and the cyst in the tube was aspirated and sent to cytology and the patient was discharged on the following postoperative day. Cytology was consistent with hemorrhagic and degenerated cyst fluid which did not suggest malignancy. There was no ovarian or tubal pathology in the control ultrasonography in the first postoperative month.

CONCLUSION: : It should be kept in mind that isolated tubal torsion may cause acute abdomen for girls in reproductive ages. The advantages of the laparoscopic approach are; safety, also providing a safe evaluation of the whole abdomen during surgery and shortening of hospital stay.

Nadir görülen izole tubal torsiyona laparoskopik yaklaşım

A Gurbanova, K Bahadır, E Evin, U Ateş, G Göllü, T Aktuğ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: İzole tubal torsiyon çocuk yaş grubunda nadir görülen akut karın sebebidir ve puberte yaş döneminde akut karın sebepleri arasında ayrıcı tanıya girmektedir. Ameliyat öncesi genellikle klinik ve radyolojik tanı evresinde over torsiyonu ile karıştırılabilir Laparoskopik izole tubal detorsiyonunu ameliyat detayları ve postoperatif takibinin sunulması amaçlanmıştır.

Olgu: 16 yaş adetleri düzenli olan kız hasta 1 gün önce başlayan karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Fizik incelemesinde sağ alt kadranda hassasiyet ve rebound saptandı. Hastanın görülen kan tetkiklerinde akut faz reaktanlarının normal olduğu görüldü ve çekilen ayakta direk karın grafisinde her hangi patoloji saptanmadı. Hastaya çekilen karın ultrasonografisinde appendiksin normal olduğu, sağ overde kistin görüldüğü ve sağ overde kanlanmanın görülmediği gözlendi. Acil laparoskopik operasyonda sağ tubada distale yakın ölçüleri 4x5 cm.lik kist ve tubanın 360 derece torsiyone olduğu görüldü. Tuba laparoskopik detorsiyone edildi. Tubada görülen kist aspire edierek sitolojiye gönderildi. Hasta postoperatif 1.gününde taburcu edildi. Sitoloji sonucu maligniteyi düşündürmeyen hemorajik ve dejenere kist sıvısı ile uyumlu geldi. Hastanın postoperatif 1. ayında görülen kontrol ultrasonografisinde over ve tubal herhangi patoloji izlenmedi.

Sonuç: İzole tubal torsiyon adölesan yaş döneminde kız çocuklarında nadir de olsa akut karın nedeni olabileceği akılda tutulmalıdır. Laparoskopik yaklaşımın güvenli olması, ameliyat sırasında tüm karının değerlendirme imkanı sağlaması ve hastanede kalma süresinin kısalması avantajlarıdır.

Close