37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 84

New Scoring System to Predict Foreign Body Aspiration in Children

G Özyüksel*, UE Arslan**, Ö Boybeyi Türer*, FC Tanyel*, T Soyer*
*Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Hacettepe University Institute of Public Health

Aim: To propose a new scoring system to predict foreign body aspiration (FBA) in children.

Methods: Children who underwent bronchoscopy for FBA were evaluated for age, sex, history of aspiration, physical examination, radiological findings and results of bronchoscopy retrospectively. A new proposed FBA scoring including statements about history, physical and radiological findings was applied to all patients to define a total score (Table 1). The results of each statement and total FBA score was compared according to bronchoscopy findings. The sensitivity and specificity of FBA score and cut-off values of total FBA score to predict positive cases were evaluated.

Results: Totally 720 patients with a male to female ratio of 227:133 were included. FBA was noted in 52.1% (n=375) of cases. When the scoring system compared with the existence of FB, the patient history and the physical examination parameters had no statistical significance to predict positive cases (p>0.05). The existence of FB was significantly associated with radiological findings and total FBA score (p<0.001). The total score 5.5 has sensitivity and specificity of 74% and 74% to predict FBA in children (Table 1).

Conclusion: The results of this study suggest that the proposed scoring system can be utilized to predict FBA in children. Although, radiologic findings have strong parameters for positive bronchoscopy, the history of FBA has no diagnostic utility. The total scores higher than 5.5 is highly predictive for FBA.

Table 1. Foreign Body Aspiration Score

Statements

Score

Area under ROC curve

Cut-off

and p values

Sensitivity

Specificity

Positive predictive value

Negative predictive value

History

-None

-Recurrent respiratory infections

-Cough

-Sudden respiratory difficulty

- Respiratory difficulty during feeding

-Witnessed aspiration

0

1

2

3

4

5

0.498

p=0.94

NA

NA

NA

NA

NA

PE

-Normal

-Wheezing, stridor

-Decreased breath sounds unilaterally

-Cyanosis, respiratory insufficiency

0

1

2

3

0.754

p=0.018

1.5

0.59

0.83

0.76

0.65

Radiology

-Normal

-Unilateral Hyperinflation

-Mediastinal shift

-FB in CT

-Opaque FB

0

1

2

3

4

0.766

p<0.001

0.5

0.77

0.74

0.77

0.75

Total score

0.779

p<0.001

5.5

0.74

0.74

0.76

0.72

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonlarını Belirlemede Yeni Skorlama Sistemi

G Özyüksel*, UE Arslan**, Ö Boybeyi Türer*, FC Tanyel*, T Soyer*
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü

Amaç: Çalışmanın amacı çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarını (YCA) öngörmede kullanılacak bir skorlama sistemi önerisi sunmaktır.

Yöntem: YCA şüphesiyle bronkoskopi yapılan hastaların yaş, cinsiyet, aspirasyon öyküleri, fizik inceleme (Fİ), radyoloji bulguları, bronkoskopi sonuçları geriye dönük olarak taranmıştır. Olguların öykü, Fİ ve radyoloji bullgularını içeren bir skorlama oluşturulup tüm olgulara uygulanmış ve toplam skor elde edilmiştir (Tablo1). Elde olunan her skor ve toplam skor bronkoskopi sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Toplam skorun eşik değeri, hassasiyet ve özgüllüğü istatistiksel olarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Toplam 720 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Erkek/kız oranı 227/133'tür. Olguların %52.1’inde (n=375) yabancı cisim (YC) görülmüştür. Skorlama sonuçları YC varlığıyla karşılaştırıldığında, hasta öyküsünün ve Fİ parametrelerinin pozitif sonuç berlirlemede istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü (p>0.05). YC varlığının belirgin olarak radyoloji skorları ve toplam skor ile ilişkili olduğu görüldü (p>0.001). Toplam skorun 5.5 ve üzeri olması, çocuklarda YCA öngörmede %74 hassasiyet ve %74 özgüllüğünün olduğu hesaplandı (Tablo1).

Sonuçlar: Çalışmamızın sonuçlarına göre önerilen skorlama sistemi YCA öngörmede kullanılabilir bir yöntemdir. Radyoloji skorları pozitif bronkoskopi ile belirgin ilişkili olmasına rağmen, YCA öyküsünün benzer tanısal değeri bulunamamıştır. Toplam skorun 5.5 ve üzerinde olması YCA için yüksek öngörü değerindedir.

Tablo1. YCA skorlama.

Önermeler

Skor

ROC altı alan

Eşik değer- p değeri

Hassasiyet

Özgüllük

Pozitif prediktif değer

Negative prediktif değer

ÖYKÜ

-Yok

-Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları

-Öksürük

-Ani solunum güçlüğü

- Beslenirken solunum sıkıntısı

-Şahitli aspirasyon

0

1

2

3

4

5

0.498

p=0.94

NA

NA

NA

NA

NA

-Normal

-Hırıltı, stridor

-Unilateral azalmış solunum sesi

-Siyanoz, solunum yetmezliği

0

1

2

3

0.754

p=0.018

1.5

0.59

0.83

0.76

0.65

RADYOLOJİK İNCELEME

-Normal

- Unilateral havalanma artışı

-Mediastinal şift

-Tomografide YC

-Opak YC

0

1

2

3

4

0.766

p<0.001

0.5

0.77

0.74

0.77

0.75

Toplam skor

0.779

p<0.001

5.5

0.74

0.74

0.76

0.72

Close