37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 8

Verumontanum polyps results with lower urinary tract symptoms in three pediatric patients

A Karagözlü Akgül*, A Canmemiş*, A Eyvazov**, G Kıyan**, H Tuğtepe***
*Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Istanbul
**Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
***Istanbul Bilim University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul

Purpose: Urethral polyps are rare pathologies in the male posterior urethra. These polyps are rarely symptomatic and may present with lower urinary tract symptoms. In this study, we presented 3 pediatric cases that administered with verumontanum polyps.

Patients: Three pediatric patient administered with voiding dysfunction. Urine analyses, urine culture, voiding chart, ultrasound and uroflowmetry were used for first evaluation. Ultrasound (US) revealed verumontanum polyps (VP) in all cases. US images of the first case revealed mild pelvicalyceal dilatation in both kidneys and 7mm stone in left kidney. Upper urinary system of other two patient were normal. Uroflowmetry (UFM) demonstrated plateau voiding pattern in two and normal in one.

Results: Cystourethroscopy showed polypoid lesions in the verumontanum that nearly obstructing prostatic urethra. All children underwent transurethral resection of the polyps without any complication. Following endoscopic resection, there was no urinary retention or voiding dysfunction. Mean follow up tie was 10 months. The long term follow up will continue.

Conclusion: Urethral polyps should be considered in every child with lower urinary tract symptoms. Ultrasound may be useful for diagnosis and endoscopic resection may be an adequate treatment without severe complications.

Table 1: Details of the patients

Age

US

UFM

DMSA Scintigraphy

Case 1

3

· Mild hydro-nephrosis in right kidney

· Mild hydro-uretero-nephrosis in left kidney.

· Urinary stone in left lower pole.

· Polypoid lesion ( 8x7.5mm) in the bladder neck

Plateau pattern

-

Case 2

8

· Upper urinary system is normal.

· Polypoid lesion (5x6mm) in the bladder neck

Plateau pattern

-

Case 3

8

· Upper urinary system is normal.

· Polypoid lesion (4x6mm) in the bladder neck

Normal

Bilateral cortical hypofunction in upper poles

Alt üriner sistem disfonksiyonuna neden olan verumontanum polipleri: 3 olgu sunumu

A Karagözlü Akgül*, A Canmemiş*, A Eyvazov**, G Kıyan**, H Tuğtepe***
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD, İstanbul
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D., Istanbul

Amaç: Üretral polipler erkeklerde posterior üretrada görülen nadir patolojilerdir, çocukluk çağında daha da nadir görülür. Bu polipler nadiren semptomatiktir ve alt üriner sitem semptomları ile ortaya çıkabilir. Biz bu çalışmada verumontanum polipleri ile başvuran 3 pediatrik olguyu sunduk.

Hastalar: Üç pediatrik hastanın üçü de işeme disfonksiyonu ile başvurdu. İlk gelişte istenilen tetkikler; işeme çizelgesi, idrar tahlili, idrar kültürü, ultrason ve üroflowmetri idi. Hastaların tümünde ultrason(US) ile verumontanum poliplerinin(VP) tanısı kondu. Ayrıca ultrason ile bir hastada, hafif pelvikalisiyel dilatasyon ve sol böbrekte 7mm taş saptandı. Diğer iki hastanın üst üriner sistemi ultrasonda normal idi. Üroflowmetride (UFM) ikisinde plato işeme paterni, birinde normal işeme görüldü.

Sonuçlar : Sistoüretroskopide verumontanumda prostatik üretrayı neredeyse tıkayan polipoid lezyonlar saptandı. Tüm çocuklarda polipler transüretral rezekte edildi. Endoskopik rezeksiyon sonrası idrar retansiyonu veya işeme fonksiyon bozukluğu olmadı. Ortalama takip süresi 10 ay idi. Uzun dönem takibi devam etmektedir.

Sonuç: Alt üriner sistem semptomları ile gelen çocuk hastalarda da üretral polipler akla gelmelidir. Bu poliplerin tanısında ultrason faydalı olabilir. Endoskopik rezeksiyon ciddi komplikasyon olmadan yeterli tedavi olanağı vermektedir.

Hastaların detayları:

Yaş

(yıl)

US

UFM

DMSA sintigrafisi

Vaka 1

3

· Sağ böbrekte hafif hidronefroz

· Sol böbrekte hafif hidroüreteronefroz

· Sol alt polde üriner taş

· Mesane boynunda polipoid lezyon (8x7.5mm)

Plato patern

-

Vaka 2

8

· Üst üriner sistem normal

· Mesane boynunda polipoid lezyon (5x6mm)

Plato Patern

-

Vaka 3

8

· Üst üriner sistem normal

· Mesane boynunda polipoid lezyon (4x6mm)

Normal

Bilateral üst pollerde hipofonksiyon

Close