37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 46

A Challenging Diagnosis: Segmental testicular infarction

EB Çığşar*, MO Öztan**, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*University Of Medical Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery

Segmental testicular infarction is a very rare condition. The etiology and pathophysiology are not well understood. It can mimic a testicular torsion or a testicular cancer.

A 16-year-old male with bilateral inguinal hernioplasty history was admitted due to right testicular pain and swelling, initial doppler sonography demonstrated epididymo-orchitis. The next day patient came back with worsening of symptoms, repeat doppler sonography revealed well demarcated hypoechoic mass in the upper pole of right testis. Since the underlying cause of the testicular pain was unclear, surgical exploration was performed. During surgery, the upper pole of right testis showed a faint blue discoloration, no torsion of the spermatic cord or the epididymis was detected. The tunica albuginea of the testicle was incised, revealing necrosis of the upper pole with grossly normal residual testis tissue, partial orchiectomy was performed. The pathological examination showed diffuse infarction of the testis tissue with surrounding normal tissue.

segmental testicular infarction is rare and in 70% of cases no underlying cause is observed. in certain cases epididymo-orchitis,vasculitis, trauma, infection and torsion is thought to be predisposing factors. It is mostly accompanied by scrotal pain and swelling.The management strategy remains controversial.Some authors claim that if the diagnosis is certain with doppler sonography and MRI watchful waiting and conservative approach should be the choice of management, others claim because the clinical and radiological presentation of testicular tumors, torsion and segmental testicular infarction can be similar segmental testicular infarctions should be managed by scrotal exploration, radical or partial orchidectomy with histologic confirmation of the pathology.Segmental testicular infarction should be considered in patients with acute testicular pain. Doppler sonography and if necessary MRI may be used as radiological modalities for diagnosis. When in doubt, scrotal exploration should be done to rule testicular tumor and torsion. The primary intention of surgical intervention should be the salvage of testicular tissue and pathological exclusion of malignancy. Testis-sparing surgery is an optimal surgical choice, particularly for younger patients.

Zor Bir Tanı: Segmental Testisküler İnfarkt

EB Çığşar*, MO Öztan**, T Özdemir*, G Köylüoğlu**
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Segmental testiküler infarkt oldukça az görülen, etiyolojisi ve patofizyolojisi tam olarak anlaşılmamış, zor tanı alan bir durumdur. Fizik muayene ve görüntüleme ile torsiyondan ve kitleden ayırdetmek oldukça zordur.

Sağ testiste ağrı ve şişlik ile başvuran sekiz yıl önce bilateral inguinal hernioplasti operasyonu yapılan 16 yaşında erkek hasta testis torsiyonu şüphesiyle tetkik edilirken yapılan İlk doppler usg epididimitle uyumlu gelmesi üzerine tedavi düzenlenmiş. zamanla ağrısı artan hastanın 12 saat sonraki başvurusunda yapılan doppler usg’de sağ testis üst polde 3x3cm kama şeklinde ekojenitede azalma, heterojen yapı ve bu alanda kanlanma görülmediği raporlandı. Hastaya testis torsiyonu ve kitle ön tanıları ile acil eksplorasyon yapıldı. Operasyonda testiste torsiyona rastlanmadı. Tunika albuginea açıldı, Sağ testis üst polde kama şeklinde renk ve yapı değişikliği görüldü bu alan tümüyle çıkarılacak şekilde parsiyel orşiektomi yapıldı. Patoloji raporu segmental infarkt ve süpüratif inflamasyon olarak değerlendirildi.

Segmental testiküler infarkt oldukça nadir görülen, zor tanı alan bir durumdur, etiyolojide epididimorşit, travma, torsiyon, vaskülit suçlanmakla beraber vakaların %70’i idiyopatiktir. literatürde skrotal ağrı ve şişlik ile başvuran hastada doppler usg ve MR gibi görüntüleme yöntemleriyle kesin tanı konulursa, cerrahiye gerek olmadığını savunanlar olduğu gibi, testis torsiyonu veya kitle varlığının ekarte edilmesi için mutlaka eksplorasyon öneren yazarlar da vardır. Skrotal eksplorasyonda hastalara total veya parsiyel orşiektomi yapılarak histolojik inceleme ile tanı kesinleşitirilmelidir.

Testis ağrısı ayırıcı tanıda segmetal testiküler infark akılda bulundurulmalıdır. Tanıda doppler usg ve gerekirse MR’dan faydalanılmalı, torsiyon ve kitle şüphesinde cerrahi eksplorasyon yapılarak şüpheli dokular alınıp patolojik inceleme yapılmalı, genç hastalarda testis koruyucu cerrahi uygulanmalıdır.

Close