37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 88

Pleurodesis with autologous blood patch or povidone iodine in bronchopleural fistulas

Hİ Tanrıverdi, F Doğaneroğlu, Ö Yılmaz, A Şencan, A Genç
Manisa Celal Bayar University Medical School Department of Pediatric Surgery, Manisa, Turkey

Introduction:Bronchopleural fistulas may developed after spontaneous pneumothorax, thoracic trauma, infection or surgery.There is an air leak from bronchial structures to pleural cavity and lund expansion is blocked.There is air outlet from thorax drainage system.If air leak persists longer than 5-7days, it is called persistent air leak.Continuous aspiration of thorax drainage system with negative pressure may be beneficial.Autologous blood patch and various chemical agents can be used for ploredesis.In this study, we present our approach in patients with persistent air leak in our clinic.

Material and method:Records of patients with persistent air leak due to bronchopleural fistula were retrospectively analyzed.In this patients, autologous blood or diluted povidone iodine for chemical pleurodesis were used to close the air leak.

Results:A total of 7cases (F/M=2/5; mean age=12.5±2.6) were evaluated.One case was operated twice at different times due to pathologies in the right and left lungs.A total 8bronchopleural fistula (6 right/2 left) cases were examined.Persistent air leak developed after hydatid cyst operation (n=4), trauma (n=2), injury with knife (n=1) and spontaneous pneumothorax (n=1).Bronchopleural fistula developed mean 4.5±4.9(0-12) days after tube thoracostomy or thoracotomy.Pleurodesis was applied to the patients mean 6.2±4(1-11) days after the fistula occurred (Blood patch, n=6; povidone iodine, n=2). In 6patients, pleurodesis was repeated mean 3.5±2.1(1-6) days after first attempt because of air leak din not regress (Blood patch, n=5; povidone iodine, n=1). In 2patients, the third attempt was performed mean 4±2.8(2-6) days after the second pleurodesis (Blood patch, n=2).Air leak improved in 3.8±2.7(1-8) days with pleurodesis procedures in 6cases while thoracotomy was required again in 2patients who were operated before for hydatid cyst.Fever was determined in one patient after blood patch procedure and rash occurred after pleurodesis with poison iodine in an other patient.

Conclusion:Autologous blood patch or povidone iodine should be tried for pleurodesis in case of persistent air leak in patients with tube thoracostomy or operated for various reasons.Surgical treatment should only be considered after that.

Bronkoplevral fistüllerde, otolog kan yaması ya da povidon iyotla plöredezis

Hİ Tanrıverdi, F Doğaneroğlu, Ö Yılmaz, A Şencan, A Genç
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

Giriş: Bronkoplevral fistüller spontan pnömotoraks, torakal travma, enfeksiyon ya da cerrahi sonrası gelişebilirler. Bronşial yapılardan plevral boşluğa hava kaçağı vardır ve akciğerin ekspansiyonu engellenir. Toraks drenaj sisteminden hava çıkışı görülür. Hava kaçağı 5-7 günden daha uzun sürerse uzamış hava kaçağı olarak adlandırılır. Toraks drenaj sisteminin negatif basınçla sürekli aspire edilmesi fayda sağlayabilir. Otolog kan yaması ve çeşitli kimyasal ajanlar plöredezis için kullanılabilir. Bu çalışmada kliniğimizde uzamış hava kaçağı gelişen olgularımızdaki yaklaşımımız sunulmuştur.

Materyal ve metod: Kliniğimizde bronkoplevral fistüle bağlı uzamış hava kaçağı gelişen olguların kayıtları geriye yönelik olarak incelendi. Bu hastalarda, hava kaçağını kapatmak amacıyla hastanın kendinden alınan kan ya da kimyasal plöredezis amacıyla dilüe edilmiş povidon iyot kullanıldı.

Bulgular: Toplam 7 olgu (K/E=2/5; yaş ortalaması=12,5±2,6) değerlendirmeye alındı. Bir olgu sağ ve sol akciğerdeki patolojilerinden dolayı farklı zamanlarda iki kez opere edildiğinden toplam 8 bronkoplevral fistül olayı (6 sağ/2 sol) incelenmiştir. Uzamış hava kaçağı kist hidatik operasyonu (n=4), travma (n=2), bıçakla yaralanma (n=1) ve spontan pnömotoraks (n=1) sonrası gelişmiştir. Hastalarda toraks tüpü takıldıktan ya da torakotomi yapıldıktan ortalama 4,5±4,9(0-12) gün sonra bronkoplevral fistül gelişti. Hastalara fistül geliştikten ortalama 6,2±4(1-11) gün sonra plöredezis uygulandı (Kan yaması,n=6; povidon iyot,n=2). 6 hastada hava kaçağı gerilemediği için ortalama 3,5±2,1(1-6) gün sonra yeniden plöredezis uygulandı (Kan yaması,n=5; povidon iyot,n=1). 2 hastada ise ortalama 4±2,8(2-6) gün sonra üçüncü kez işlem yapıldı (Kan yaması,n=2). 6 olgudaki hava kaçağı plöredezis işlemleri ile ortalama 3,8±2,7(1-8) günde iyileşirken kist hidatik nedeniyle opere edilen 2 hastaya yeniden torakotomi yapılması gerekti. Kan yaması uygulanan 1 hastada işlem sonrası ateş yüksekliği, povidon iyot uygulanan 1 hastada da döküntü gelişti.

Sonuç: Çeşitli nedenlerle tüp torakostomi ya da opere edilen olgularda hava kaçağının uzaması durumunda, çok zaman kaybetmeden, otolog kan yaması ya da povidon iyot, plöredezis için denenmelidir. Cerrahi tedavi ancak bundan sonra düşünülmelidir.

Close