37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Case Report - 9

A Rare Cause of Childhood Intestinal Obstruction: Treves Field Hernia

G Özyüksel, Ö Boybeyi Türer, FC Tanyel
Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim: Treves field hernia (TFH) is a rare cause of congenital internal hernias. TFH is seen in bloodless field of terminal ileum mesentery in between ileocolic and ileal artery. TFH, rare cause of childhood intestinal obstruction, has not been reported in the literature except a few sporadic cases. The morbidity and mortality rates are high since the patients are diagnosed intra-operatively. A case with intestinal obstruction is presented to discuss the diagnostic and management features of TFA.

Case: A 3-month old boy admitted to emergency department with bilious vomiting lasting for 4 days. Physical examination revealed abdominal distention. Abdominal X-ray revealed air-fluid levels confirming intestinal obstruction. Abdominal ultrasonography revealed cystic lesion superior to bladder extending to umbilicus. Since physical examination revealed acute abdomen, the paient was operated. In surgical exploration, the ileal segments were herniated through a 5x5 cm mesenteric defect in terminal ileal mesentery. Also, there was a 2x3 cm mesenteric cyst located 110 cm proximal to ileocecal valve. The mesenteric cyst was excised and ileal segments were reduced. But, since the perfusion of reduced ileal segments was decreased resection and ileostomy was performed. The ileostomy was closed at post-operative 1th month. The patient was discharged uneventfully.

Conclusion: this is the first case with TFH and mesenteric cyst concomitantly. TFH, rare cause of intestinal hernia, should be kept in mind in cases with intestinal obstruction. Coincidence with mesenteric cyst may cause challenges in diagnosis. Late diagnosis of TFH may increase morbidity and mortality.

Çocuklarda Nadir Görülen Bir İntestinal Obstrüksiyon Nedeni: Treves Alanı Hernisi

G Özyüksel, Ö Boybeyi Türer, FC Tanyel
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Treves alanı hernisi (TAH); terminal ileum mezenterinde, superior mezenterik arterin ileokolik dalı ile son ileal arter dalının yaptığı anastomoz tarafından çevrelenmiş avasküler alanda görülen herni olup nadir bir konjenital internal herni nedenidir. Ayrıca çocuklarda intestinal obstrüksiyonun nadir bir sebebidir ve literatürde az sayıda sporadik vaka dışında pek fazla tanımlanmamıştır. Hastalar çoğunlukla cerrahi esnasında tanı aldığı için mortalite ve morbidite oranları yüksektir. İntestinal obstrüksiyon nedeniyle başvuran bir olgu, Treves alanı hernisinin tanı ve tedavi özelliklerini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Olgu: 3 aylık erkek hasta 4 günlük safralı kusma şikayeti ile acil servise getirildi. Fizik muayenesinde batını distandü idi. Ayakta direkt batın grafisinde görülen geniş tabanlı hava sıvı seviyeleri hastada öncelikli olarak intestinal obstrüksiyon düşündürdü. Abdomen ultrasonografisinde pelvik bölgede mesanenin hemen süperiorunda umbilikusa doğru uzanan kistik bir lezyon izlendi. Fizik incelmede akut batın bulguları olması nedeniyle hasta opere edildi. İleoçekal valv düzeyinde yaklaşık 5x5 cm mezenter defekti içinden bağırsakların herniye olduğu görüldü ve redükte edildi. Ayrıca çekumun 110cm proksimalinde yaklaşık 2x3 cm lik mezenter kisti görüldü ve üzerindeki bağırsak segmenti ile beraber rezeke edildi. Ardından anastomoz yapıldı. Ancak, redükte edilen ileal segmentlerin takipte dolaşımının bozulması nedeniyle ileostomi yapıldı. Postop 1. Ayda ileostomisi kapatılan hasta sorunsuz taburcu edildi.

Sonuç: Bu olgu, TAH ile mezenter kistinin birlikte görüldüğü ilk olgudur. İntestinal obstrüksiyon ile başvuran olgularda nadir bir internal herni nedeni olan TAH akılda tutulmalıdır. Mezenter kistinin eşlik etmesi tanıda güçlüklere neden olabilir. Tanıda gecikme olması morbidite ve mortaliteyi arttırabilir.

Close