37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 116

Giant Omental Cyst: A Rare Cause of Abdominal Distention

G Özyüksel, Ö Boybeyi Türer, FC Tanyel
Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim: Omental and mesenteric cysts are rare benign cysts in children. Omental cysts constitute 2.2% of these cysts. They may be embryological, developmental, traumatic, lymphatic, neoplastic or infective in origin. They have no classical clinical presentation. In addition, they may mimic abdominal masses or ascites. More than 80% of them are diagnosed in first years of life. They may lead to several complications such as traumatic rupture, anemia or intestinal obstruction. The diagnosis is usually confirmed by surgery and histopathology despite advanced diagnostic modalities. Herein, a case admitted with abdominal distention was presented to discuss diagnosis and management of these rarely seen abdominal cysts.

Case: An 18 month old girl was admitted to our clinics with abdominal distention lasting since she was 6 month old. Her past medical records revealed that paracentesis was performed since abdominal ultrasonography was reported as abdominal ascites. However, her complaints did not resolve. Physical examination revealed abdominal distention without a palpable mass. Tumor markers, infection parameters and metabolic tests were within normal limits. Abdominal ultrasonography revealed giant cystic lesion with multiple septa that fills-up abdominal cavity. Abdominal MRI revealed giant cystic lesion extending from right upper quadrant to lower pelvis and diagnosed as lymphatic malformation. Since medical treatment has limited benefits in lymphatic malformations, surgery was planned. The surgical exploration revealed giant multiloculated cyst originated from omentum and fill-up the abdominal cavity totally. The cyst was excised totally without rupture. Histopathological examination revealed mesothelial cyst. We did not observe post-operative complication. The patient was discharged uneventfully.

Conclusion: Omental cysts are rarely seen benign cysts that may mimic ascites. Among them, the ones originated from mesothelium are the rarest ones. Diagnosis may be challenging even with advanced diagnostic modalities. The exact management is total surgical excision without rupture.

Dev Omental Kist: Abdominal Distansiyonun Nadir Görülen Bir Sebebi

G Özyüksel, Ö Boybeyi Türer, FC Tanyel
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Omental ve mezenterik kistler, çocuklarda nadir görülen benign kistlerdir. Omental kistler bu kistlerin %2.2’ini oluşturur. Bu kistler embriyolojik, gelişimsel, travmatik, lenfatik, neoplastik ya da enfektif kökenli olabilirler. Klasik klinik tablosu olmayan bu kistler, abdominal kitle veya karın içi septalı asit kliniğini taklit edebilirler. %80’inden fazlası hayatın ilk birkaç yılında tanı alır. Bu nadir tümörler, travmatik rüptür, anemi ve intestinal obstrüksiyon gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilirler. İleri görüntüleme yöntemleri kullanılsa bile tanı cerrahi esnasında ve histopatolojik inceleme ile konur. Kesin tedavi kistin tamamının bütün olarak çıkarılmasıdır. Karın distansiyonu başvuran bir olgu, çocuklarda nadir görülen abdominal kistlerin tanı ve tedavisini tartışmak amacıyla sunulmuştur.

Olgu: Kliniğimize 6 aylıktan itibaren giderek artan karın şişliği ve kabızlık nedeni ile 18 aylık kız hasta başvurdu. Hikayesinden ilk başvurdukları merkezde yapılan ultrasonda karın içinde asit sıvısı olduğu düşünülüp parasentez yapıldığı ancak şikayetinin devam ettiği öğrenildi. Fizik incelemede batın distandü olup ele gelen kitle yoktu. Tümör belirteçleri, enfeksiyon parametreleri ve metabolik tetkikleri normal olan hastaya yapılan ultrasonografide batını tama yakın dolduran ve yaygın septasyonlar içeren kistik lezyon izlendi. Abdominal MR’da batın sağ üst kadrandan pelvis tabanına kadar intraperitoneal alanı tamamen dolduran dev kistik lezyon izlenmiş olup öntanıda lenfatik malformasyon düşünüldü. Dev lenfatik malformasyonlarda medikal tedavinin faydası tartışmalı olduğundan cerrahi yapılmasına karar verildi. Laparatomide omentumdan köken alan ve karnı tamamen dolduran multilokule kist eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucu mezotelyal kist olarak raporlandı. Ameliyat sonrası komplikasyon gelişmeyen hasta sorunsuz taburcu edildi.

Sonuç: Omental kistler, nadir görülen, karın içi asit tablosu ile karışabilen benign kistlerdir. Mezotel kökenli olan omental kistler bunlar içinde en nadir olanları olup gelişmiş tanı yöntemleri ile bile tanıda güçlükler yaşanabilir. Kesin tedavisi kistin rüptüre olmadan tam olarak çıkarılmasıdır.

Close