37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 58

Multipl fibroadenomas and benign fillodes tumor association: a rare case

A Sayan*, T Özdemir*, MO Öztan**, M Mert*, E Abay*, G Köylüoğlu**
*Sağlık Bilimleri Unıversity Tepecik Research and Training Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery

AIM: Fibroadenoma (FA) accounts for 65-70% of benign breast masses in adolescents. It is usually single but in %10 of cases, it can be multiple. Sometimes it can be seen with other tumors. This case is presented because of the rare occurrence of 4 masses removed from right breast. One of the masses was diagnosed as benign phyllodes tumor.

MATERIAL AND METHOD: A 16-year-old girl was admitted with masses of different sizes in both breasts. We diagnosed FA with the help of USG and Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB). Four masses were removed from the right breast of the patient; all the masses histopathologic examination was performed.

FINDINGS: Of all the FA’s reported in adolescent patients, 0.2% are malignant. For diagnosis, FNAB and USG are necessary. The definitive diagnosis is made at the end of histopathologic examination. In our patient with family history of breast cancer, 4x3,5x2,5cm, 3,5x3x2,5cm, 2,5x1,5x1 cm two masses on the right breast and 1,5x0,7x0,5 cm mass on the left breast was detected. The masses in the upper outer, upper inner and retroareolar quadrants of the right breast were removed with a semilunar incision around the areola. Because of the size of the left breast mass was small, no surgical intervention was performed. Histopathologic examination revealed that one of the small masses had benign phyllodes tumor and the others were found to be benign FA. Benign phyllodes tumors, a biphasic fibroepithelial tumor, are seen in 40-50 year olds. Adolescents account for 0.3-1% of all breast tumors.

RESULTS: Rapidly growing and 4 cm. or larger masses in adolescent patients with familial breast cancer should be removed by breast conserving surgery although the results are benign. Most small masses may disappear after adolescence. If phyllodes tumor is seen, follow-up is necessary.

Çoklu fibroadenom ve benign fillodes tümör birlikteliği: nadir bir olgu

A Sayan*, T Özdemir*, MO Öztan**, M Mert*, E Abay*, G Köylüoğlu**
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği İZMİR
**İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

AMAÇ: Adölesanlarda benign meme kitlelerinin %65-70’ini fibroadenom (FA) dur. Genellikle tektir ancak %10 çoklu olabilir. Bazen diğer tümörlerle birlikte görülebilir. Bir memesinden 4 adet kitle çıkarılan olgumuz nadir görüldüğünden sunulmuştur. Kitlelerden biri benign filloides tümör tanısı almıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Her iki memesinde değişik büyüklükte kitleler yakınması ile getirilen 16 yaşında kız hasta. Yapılan USG ve İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) ile kitlelere FA tanısı konmuştur. Hastanın sağ memesinde 4 adet kitle çıkarılmış; tümüne histopatolojik inceleme yapılmıştır.

BULGULAR: Adölesanlarda bildirilen tüm FA’ların %0,2’si maligndir. Tanı için USG ile birlikte İİAB yapmak gereklidir. Kesin tanı histopatolojik inceleme sonunda konulur. Ailesinde meme kanseri öyküsü olan hastamızda fizik bakıda sağ memede 4x3,5x2,5cm, 3,5x3x2,5cm ile 2 adet 2,5x1,5x1 cm kitleler ile sol memede 1,5x0,7x0,5 cm. kitle saptanmıştır. Sağ memenin üst dış, üst iç ve retroareolar kadrandaki kitleler areola çevresi yarım ay insizyonu ile çıkarılmıştır. Sol memedeki kitlenin boyutu küçük olduğundan cerrahi girişim uygulanmamıştır. Histopatolojik incelemede küçük olan kitlerden birinin benign fillodes tümör diğerlerinin FA olduğu saptanmıştır. Bifazik fibroepitelial tümör olan benign fillodes tümör, 40-50 yaşlarında görülür. Adölesanlarda ise tüm meme tümörlerinin %0,3-1 oluşturur.

SONUÇ: Adölesanlarda incelemeler sonucu benign olsa da hızla büyüyen, 4 cm. geçen kitleler ve ailesinde meme kanseri olan hastalardaki kitleler meme koruyucu cerrahi ile çıkarılmalıdır. Küçük kitlelerin çoğu, adölesan çağdan sonra kaybolabilir. Filloides tümör rastlanırsa izlem gereklidir.

Close