37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 16

Partial nephrectomy in patients with ureterocele associated with upper pole of a duplex collecting system

E Abay*, T Özdemir*, A Sayan*, D Eğlenoğlu Alaygut**, G Köylüoğlu***
*Sağlık Bilimleri Unıversity Tepecik Research and Training Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Sağlık Bilimleri Unıversity Tepecik Research and Training Hospital, Clinic of Pediatric Nephrology
***Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery

AIM: Especially in girls, ureterocele may be associated with a double collecting (duplex) system (complete ureteral duplication). Approximately 80 percent of ureteroceles are associated with the upper pole of a duplex collecting system. We herein report 17 patients with ureterocele associated with the upper pole of a duplex collecting system that underwent primarily partial nephrectomy.

MATERIALS AND METHODS: Medical records of patients with ureterocele associated with the upper pole of a duplex collecting system who underwent primarily partial nephrectomy between January 2000 and January 2019 were reviewed retrospectively. The patients were evaluated in terms of age, sex, time of diagnosis, radiologic investigations, associated morbidities, surgical interventions, and postoperative morbidities.

FINDINGS: A total of 17 patients were included in the study. All the patients were girls. The mean age was found as 3.1 (range, 0-19) months. Nine patients ureterocele was left-sided, eight was right-sided. Upper poles of affected kidneys were non-functioning. All patients underwent partial upper pole nephrectomy primarily. In two patients self-limiting urinoma formation at partial nephrectomy area was observed. No subsequent surgical intervention was required in any patient during follow up.

RESULT: If the upper pole of the kidney has no or minimal function and there is not associated VUR, a reasonable option is a partial nephrectomy to remove the nonfunctional segment. Although patients with a ureterocele associated with a duplex system are more likely to have a second operation than those with a ureterocele with a single collecting system, no patients required subsequent surgical intervention after primary partial nephrectomy.

Çift toplayıcı sistemin üst polü ile ilişkili üreteroseli olan hastaların tedavisinde parsiyel nefrektomi

E Abay*, T Özdemir*, A Sayan*, D Eğlenoğlu Alaygut**, G Köylüoğlu***
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği İZMİR
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Kliniği İZMİR
***İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

AMAÇ: Özellikle kızlarda üreterosel, çift toplayıcı (dupleks) sistem ile birliktedir (komplet üreteral duplikasyon). Üreterosellerin %80’i dupleks sistemin üst polü ile ilişkilidir. Burada çift toplayıcı sistem ile ilişkili üreteroseli olup birincil olarak parsiyel nefrektomi yapılan hastalar sunulmuştur.

GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2000 ile Ocak 2019 arasında çift toplayıcı sistemin üst polü ile ilişkili üreteroseli olan hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastalar yaş, cinsiyet, tanı zamanı, radyolojik bulgular, ek patolojiler, cerrahi girişim ve postoperatif morbidite açısından değerlendirilmişlerdir.

BULGULAR: Çalışmaya 17 hasta dahil edildi. Hastaların tümü kızdı. Yaş ortalaması 3.1 (0-19) ay idi. Dokuz hastanın üreteroseli solda, sekizinin ise sağda idi. Etkilenen böbreklerin tümünün üst polü afonksiyone idi. Hastaların tümüne birincil olarak parsiyel nefrektomi yapıldı. İki hastadaki parsiyel nefrektomi bölgesinde kendini sınırlayan ürinom dışında komplikasyon olmadı. Hastaların izlemlerinde başka cerrahi girişim gerektirecek bir patoloji saptanmadı.

SONUÇ: Eğer böbreğin üst polü afonksiyone ise ve eşlik eden vezikoüreteral reflü yoksa, parsiyel nefrektomi ile afonksiyone segmentin çıkarılması uygun bir tedavi seçeneğidir. Her ne kadar çift toplayıcı sistemin üst polü ile ilişkili üreteroseli olan hastaların ikincil operasyona ihtiyacının daha fazla olduğu düşünülse de, hasta grubumuzda birincil olarak yapılan parsiyel nefrektomi sonrası hiçbir hastada başka operasyon ihtiyacı ortaya çıkmamıştır.

Close