37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 182

A rare cause of acute abdomen in child: cecal volvulus

G Gerçel*, Aİ Anadolulu**
*Şanlıurfa Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim of the Study: We aimed to present a patient with cecal volvulus as the cause of acute abdomen.

Case description: An 11-year-old girl with cerebral palsy with severe developmental delay admitted to the emergency department with complaints of restlessness and biliary vomiting for 3 days. Physical examination revealed abdominal tenderness and defense. Abdominal radiographs showed air-fluid levels. There was no history of abdominal surgery. Ultrasonography and abdominal computed tomography was unremarkable except the extensive free fluid in the abdomen and dilated bowel loops. The patient was taken into operation with the diagnosis of acute abdomen. It was found that the cecum had torsion around itself and gangrenous appearance. The cecum was resected and ileocolonic anastomosis was performed. The patient was discharged on the postoperative 7th day with full oral feeding. Follow-up was fine.

Conclusions: Cecal volvulus is an uncommon emergency condition which is rarely seen in children. Its rarity and variable clinical symptoms cause late diagnosis of cecum volvulus. As in this article, it is known to be seen more frequently in patients with mental disabilities. Keeping the cecal volvulus in mind in patients with cerebral palsy presenting with bowel obstruction and without previous surgical history may allow early diagnosis.

Çocukta nadir bir akut karın nedeni: çekal volvulus

G Gerçel*, Aİ Anadolulu**
*Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Bu yazıda akut karın nedeni olarak çekal volvulus saptanan bir hasta sunulması amaçlandı.

Olgu sunumu: 11 yaşında serebral palsi tanılı, ileri derecede gelişme geriliği olan kız hasta, 3 gündür devam eden huzursuzluk ve safralı kusma yakınmalarıyla acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde batında yaygın hassasiyet ve defans mevcuttu. Ayakta direk batın grafisinde hava-sıvı seviyeleri vardı. Geçirilmiş ameliyat öyküsü yoktu. Ultrasonografi ve batın bilgisayarlı tomografide karın içi yaygın serbest sıvı ve dilate barsak ansları dışında özellik yoktu. Hasta akut karın tanısı ile ameliyata alındı. Ameliyatta çekumun kendi etrafında torsiyone ve gangrenöz görünümde olduğu saptandı. Çekum rezeke edilerek ileokolonik anastomoz yapıldı. Hasta postoperatif 7. günde tam oral beslenerek taburcu oldu. Takibinde sorun olmadı.

Sonuç: Çekal volvulus az görülen, çocuklarda daha da nadir saptanan acil bir durumdur. Nadir olarak görülmesi ve değişken klinik belirtiler göstermesi çekum volvulusu vakalarının geç tanı almasına sebep olmaktadır. Bu yazıda da olduğu gibi zihinsel engelli hastalarda daha sık görüldüğü bilinmektedir. Barsak obstrüksiyonu kliniği ile başvuran ve geçirilmiş ameliyat öyküsü olmayan serebral palsili hastalarda çekal volvulusun akılda tutulması erken tanıya olanak sağlayabilir.

Close