37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 19

An unexpected cause of ürogenital bleeding in children: ürethral prolapse

G Gerçel*, Aİ Anadolulu**
*Şanlıurfa Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim of the Study: Urethral prolapse is a circular protrusion of the distal urethral mucosa from the external meatus. It is usually seen in postmenopausal women and prepubertal black girls but it is rare in children. In this article, we presented a child with urethral prolapse.

Case description: 8-years-old mentally retarded girl was brought to the emergency room with the suspicion of sexual abuse due to presence of blood in her underwear. The patient was hospitalized with a preliminary diagnosis of sexual abuse. Examination under general anesthesia revealed a hyperemic, edematous, bleeding circular mass in urethral orifice. No additional pathology was found in cystoscopy and vaginoscopy. Urethral prolapse was diagnosed in patients with these findings. Prolabe tissue could not be reduced. Medical treatment was planned. Abdominal ultrasonography was unremarkable. The patient's body mass index was 24. The patient was discharged with estrogen cream, antiinflammatory treatment and sitz bath. At the first month follow-up, the treatment was resumed due to a regression in the findings. Physical examination findings returned to normal at the third month follow-up. The patient is still in the 6th month after treatment and the follow-up is uneventful.

Conclusions: The etiology of urethral prolapse is not clear. Estrogen deficiency, increased abdominal pressure, obesity and trauma are among the risk factors. As in this patient, the majority of cases presented with suspicion of sexual abuse. Optimal treatment is controversial in patients with urethral prolapse. Medical treatment was successful in the presented case. Conservative treatment may prevent unnecessary invasive procedures.

Çocukta ürogenital kanamanın beklenmedik bir nedeni: üretral prolapsus

G Gerçel*, Aİ Anadolulu**
*Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Üretral prolapsus, distal üretral mukozanın eksternal meadan sirküler bir şekilde protrüzyonudur. Genellikle postmenopozal kadınlar ve prepubertal zenci kız çocuklarında görülmekle birlikte çoçuklarda nadirdir. Bu yazıda üretral prolapsuslu bir çocuk hasta sunuldu.

Olgu sunumu: 8 yaşında mental retarde kız hasta iç çamaşırında kan görülmesi üzerine cinsel istismar şüphesi ile acil servise getirildi. Hasta cinsel istismar ön tanısı ile yatırıldı. Hastanın yapılan genel anestezi altında muayenesinde üretral orifis giriminde hiperemik, ödemli, kanamalı sirküler kitlesel görünüm mevcuttu. Yapılan sistoskopi ve vajinoskopide ek patoloji saptanmadı. Bu bulgularla hastaya üretral prolapsus tanısı koyuldu. Prolabe doku redükte edilemedi. İşlem son verilerek medikal tedavi planlandı. Tüm abdominal ultrasonografide özellik yoktu. Hastanın vücut kitle indeksi 24’dü. Hastaya postoperatif östrojenli krem, antiinflamatuar tedavi ve sıcak oturma banyosu başlanarak taburcu edildi. Birinci ay kontrolünde bulgularda gerileme olması üzerine tedaviye devam edildi. Üçüncü ay kontrolünde fizik muayene bulgularının normale döndüğü görüldü. Hasta halen tedavi sonrası 6. ayda olup, takibi sorunsuzdur.

Sonuç: Üretral prolapsus etyolojisi net bilinmemektedir. Östrojen eksikliği, karın içi basıncı arttıran durumlar, obezite ve travma risk faktörleri arasındandır. Bu hastada olduğu gibi sunulan olguların büyük çoğunluğu cinsel istismar şüphesi ile başvurmaktadır ve ayırıcı tanıda yer alır. Üretral prolapsus tanılı hastalarda optimal tedavi tartışmalıdır. Konservatif ve cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Sunulan olguda medikal tedavi başarılı olmuştur. Tedaviye konservatif olarak başlanması gereksiz invaziv girişimleri engelleyebilir.

Close