37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 15

Results of the skin fixation technique in isolated buried penis surgery

MA Özen, E Aydın, NP Oğuzkurt, E Eroğlu
Department of Pediatric Surgery, Koç University School of Medicine

Aim

The buried penis is a condition which is quite common but also difficult to manage. Many techniques have been described with diverse outcomes. The aim of the current study is to evaluate the results of a simple skin anchoring technique for the repair of the buried penis in terms of cosmetic outcome and recurrence

Methods

Patients those have accompanying congenital anomalies and a BMI over 25 were excluded. The primary outcome was the recurrence while the long-term satisfaction of the patient and the parents were questioned. As a standard of care, all patients were followed up at postoperative 1st, 6th, 12th and 24th months.

A complete degloving of penile shaft skin was performed followed by two fixation sutures (5/0 PDS) at 5 and 7 directions between the skin dermis and Buck’s fascia at the penile base and trimming the redundant prepuce. The procedure was terminated with trimming the redundant prepuce per the skin length with resultant circumcision.

Results

There have been 12 patients admitted either with the complaint of the buried penis or demand for circumcision. The mean age was 4,67±2,84 years and the mean follow up was 15,83±7,84 months. No serious intraoperative or early postoperative complications had occurred. Two (%12,5) patients had recurrence. Rest of the patients had esthetically satisfactory outcomes.

Conclusion

When treating patients with an isolated buried penis; degloving and skin anchoring technique can provide satisfactory results by preventing possible complications.

İzole gömülü penis cerrahisinde cilt fiksasyon tekniğinin sonuçları

MA Özen, E Aydın, NP Oğuzkurt, E Eroğlu
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç

Gömülü penis sık karşılaşılan bir durum olmakla beraber yönetiminde zorluklar mevcuttur. Cerrahisi ile ilgili birçok teknik ve farklı sonuçlar bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, izole gömülü penis cerrahisinde cilt sabitleme tekniğinin sonuçlarını estetik ve nüks açısından paylaşmaktır.

Yöntem

Gömülü penis dışında ek penil anomalisi olanlar ve vücut kitle indeksi 25’in üzerindeki çocuklar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmanın birincil hedefi nüks gelişimini belirlemekle beraber, hastaların ve ebeveynlerin uzun süreli memnuniyeti de sorgulandı. Standart olarak tüm hastaların takibi postoperatif 1., 6., 12. ve 24. aylarda olacak şekilde yapıldı.

Cerrahi teknik; Pubik kemik ve penoskrotal seviyede tam bir penil degloving sonrasında, cilt dermis ve buck fasyası arasında penis tabanında saat 5 ve 7 hizasında iki fiksasyon dikişi (5/0 PDS) uygulandı. Geride kalan düzensiz prepusyumun şekillendirilmesi ve sünnet ile işlem sonlandırıldı.

Bulgular

Gömülü penis şikayeti veya sünnet talebiyle başvuran ve bu teknik ile opere edilen 16 hasta vardı. Ortalama operasyon yaşı 4,76 ± 2,89 yıl ve ortalama takip süresi 15,91 ± 7,87 ay idi. Ameliyat sırasında veya sonrasında erken dönemde ciddi herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. İki hastada nüks gelişti (% 12,5). Diğer hastaların estetik açıdan tatmin edici sonuçları vardı.

Sonuç

İzole gömülü penis ile hasta tedavi edilirken; uygun hasta grubunda degloving ve cilt sabitleme tekniği olası komplikasyonları engelleyerek tatminkar sonuç sağlayabilir.

Close