37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 31

Esophageal injury with firearm

M Çakmak, OH Kocaman, ME Dörterler, T Günendi
Harran University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Introduction

Esophageal perforations are mortal cases and if the gun is caused by firearm, mortality increases considerably. We report a very rare case of isolated esophageal perforation without major vascular injury in gunshot wounds.

Case

A 15-year-old female patient was brought to our emergency outpatient clinic by 112 ambulance with the complaint of injury to the chest area while her snake was fired by her father. Thorax computed tomography of the patient revealed right hemopneumothorax. The lead core was located in the medial neighborhood of the left mandible. Thoracic tube was inserted in emergency conditions. After insertion of the thorax tube, esophagography was performed and contrast medium leaked from the esophagus to the mediastinum. Control esophagography was taken 1 week after the hospitalization date. No esophageal contrast media leakage was detected in the esophagus and mediastinum.

Conclusion

If there is no major injury in esophageal perforations, spontaneous recovery time should be waited instead of emergency endoscopy and primary repair, and noninvasive methods should be preferred as much as possible.

Ateşli silah ile özofagus yaralanması

M Çakmak, OH Kocaman, ME Dörterler, T Günendi
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D

Giriş

Özofagus perforasyonları mortal seyreden durumlar olup, söz konusu perforasyonun sebebi ateşli silah ise mortalite oldukça artmaktadır. Ateşli silah yaralanmalarında majör damar yaralanması olmadan izole özofagus perforasyonu olan oldukça nadir bir vakadan bahsettik.

Vaka

15 yaşında kadın hasta babası tarafından yılana silahla ateş edilirken göğüs bölgesinden yaralanma şikayetiyle bilinç açık şekilde acil polikliniğimize 112 ambulansı tarafından getirildi. Hastanın çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ hemopnömotoraks tespit edildi. Kurşun çekirdeğinin sol mandibula medial komşuluğunda yerleşmiş olduğu gözlendi. Hastaya acil şartlarda toraks tüpü takıldı. Toraks tüpü takıldıktan sonra özofagografi çekildi ve kontrast maddenin özofagustan mediastene sızdığı gözlendi. Hastaya yatış tarihinden itibaren 1 hafta sonra kontrol özofagografi çekildi. Çekilen özofagografide, özfogustan mediastene herhangi bir şekilde kontrast madde kaçağına rastlanmadı.

Sonuç

Özofagus perforasyonlarında majör bir yaralanma yoksa acil endoskopi ve primer onarım yerine spontan iyileşme süresi beklenmeli mümkün olduğu kadar noninvaziv yöntemler tercih edilmelidir.

Close