37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 117

Non-technical skills in surgery team

N Çelik
Ankara Child Health and Diseases, Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Surgery

Operating theater environments are socio-technical environments requiring high coordination under technology, competence and time pressure. In the operating theaters with complex socio-technical structure, the risk of adverse events and medical errors is highest. Identifying and evaluating non-technical skills as well as technical skills is critical for reliable and comprehensive surgical applications to the highest standards. Non-technical skills are defined as cognitive, social and personal skills such as situational awareness, decision-making leadership which complement technical skills and contribute to safe and efficient task performance. Analysis of adverse events in health care shows that many of the underlying causes stem from a lack of non-technical cognitive aspects rather than technical expertise. In the behavioral studies conducted in the operating rooms, a significant relationship was found between the non-technical skill quality of the operating room teams and their technical errors. However, most surgeons do not consider non-technical skills necessary and important for surgical performance but they consider technical skills more important. However, it is argued that future surgical training should involve more than just clinical and technical skills. In addition, non-technical skills that contribute to superior and non-standard performance in the working environment should be identified, taxonomies based on observable criteria should be established and objectively evaluated. As studies on the training and evaluation of non-technical skills of healthcare team members requiring teamwork such as operating room, trauma and resuscitation teams continue, In Turkey, considering that few studies addressing this issue, the aim of this study is to examine the role and evaluation of non-technical skills in safe surgery, to draw attention to the importance of non-technical skills in individual and team level studies in surgical teams and to create a basic perspective.

Cerrahi ekiplerinde teknik olmayan beceriler

N Çelik
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

Ameliyathane ortamları, teknoloji, yetkinlik, zaman bakısı altında yüksek koordinasyon gerektiren sosyoteknik ortamlardır. Karmaşık sosyoteknik yapıya sahip ameliyathanelerde, istenmeyen olay ve tıbbi hataların gerçekleşme riski yüksektir. En yüksek standartlarda güvenli ve kapsamlı cerrahi uygulamalar için teknik becerilerin yanı sıra teknik olmayan becerilerin tanımlanması ve değerlendirilmesi kritik öneme sahiptir. Teknik Olmayan Beceriler; teknik becerileri tamamlayan, güvenli ve verimli görev performansına katkıda bulunan durumsal farkındalık, karar verme, liderlik gibi bilişsel, sosyal ve kişisel beceriler olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmetlerindeki istenmeyen olaylarının analizleri, alta yatan birçok nedeninin teknik uzmanlıktan ziyade teknik olmayan bilişsel yönlerin eksikliğinden kaynaklandığını göstermektedir Ameliyathanelerde yapılan davranış çalışmalarında, ameliyathane ekiplerinin ‘teknik olmayan beceri’’ kalitesi ile teknik hataları arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ancak çoğu cerrah teknik olmayan becerileri, cerrahi performans için gerekli ve önemli görmemekle birlikte teknik becerileri daha önemli görmektedir. Bununla birlikte gelecekti cerrahi eğitimin sadece klinik ve teknik becerilerden fazlasını içermesi gerektiği savunulmaktadır. Ayrıca çalışma ortamında üstün ve standart dışı performansa katkıda bulunan teknik olmayan becerilerin tanımlanması, gözlenebilir ölçütlere dayalı taksonomilerin oluşturulması ve objektif bir biçimde değerlendirmesi gerekmektedir. Ameliyathane, travma ve resüsitasyon ekipleri gibi takım çalışması gerektiren sağlık ekibi üyelerinin teknik olmayan becerileri eğitimi ve değerlendirilmesine yönelik artarak devam ederken, Türkiye’de bu konuyu ele alan çalışmanın az olduğu göz önüne alındığında bu çalışmanın amacı; teknik olmayan beceriler, güvenli cerrahideki rolü ve değerlendirmesine ilişkin yapılan araştırmalar incelenerek, cerrahi ekiplerinde birey ve ekip düzeyinde ki çalışmalarda teknik olmayan becerilerin önemine dikkat çekmek ve temel bir bakış açısı ouşturmaktır.

Close