37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 59

Our experiences on percutaneous internal ring suturing (PIRS)

A Yıldız, M Akın, M Kaba, M Demir, ÇA Karadağ, N Sever, A Ünal, NM Genç, R Sadıkov, Aİ Dokucu
Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Pediatric Surgery Departmant, Istanbul

Aim: With increasing tendency to minimally invasive surgery, the tendency to laparoscopic repair of inguinal hernia repair also increases. Although there are many methods in laparoscopic hernia operations, we believe that the simplest method is percutaneous internal hole closure repair (PIRS) because it is easy to learn and does not require any additional equipment.

Methods: All PIRS operations performed between October 2011 and December 2018 were analyzed retrospectively.
ResultsA total of 750 repairs were performed with PIRS method in 637 inguinal hernia cases during the study period. There were 431 female and 206 male pateints. In our series, 360 (57%) hernia cases were located in the right and 180 (29%) hernia cases in the left, and 90 (14%) cases were bilaterally. In 114 (18%) cases, contralateral patent prosessus vaginalis (PPV) was detected. All PPVs were closed to prevent the development of metacranous hernia. In 6 patients (0.9%), although hernia was diagnosed preoperally, the internal ring was found closed. Recurrence was observed in seven cases. : Initially, the inner hole was closed with polypropylene suture, while polyester suture was first used in 2014 and in 2018 more than half of all cases were closed with polyester suture. Especially in female cases, the repair rate with PIRS, which was around 9% in total hernia initially, has approached 100% in recent years. In male cases it is relatively limited because it requires additional applications.
Conclusion: PIRS is our favourable hernia repair method, especially in female patients, in our department.

Perkütan iç delik ağzı kapatma onarımı (PIRS) deneyimlerimiz.

A Yıldız, M Akın, M Kaba, M Demir, ÇA Karadağ, N Sever, A Ünal, NM Genç, R Sadıkov, Aİ Dokucu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Çocuk cerrahisi Kliniği, İstanbul

Yöntem: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde ilk PIRS yönteminin başladığı ekim 2011 – aralık 2018 tarihleri arasında yapılan tüm PIRS girişimleri retrospektif olarak incelenmiştir.

Sonuçlar: Çalışma zaman aralığında 637 inguinal hernili olguda PIRS yöntemi ile toplam 750 onarım yapılmıştır. Bu olguların 431 kız, 206’sını ise erkek hastalar oluşturmaktadır. Olgularımızın 360 olguda herni yerleşimi sağ (%57), 180 (%29) olguda sol olup, 90 (%14) olguda ise herni bilateral idi. 114 (%18) olguda kontralateral patent prosessus vaginalis (PPV) saptandı. Tüm PPV’ler metakranöz herni gelişimini önlemek için kapatıldı. 6 hastada ise preoperatif değerlendirmede herni tanısı almasına rağmen iç delik ağızları kapalı olarak saptanmıştır. 6 (%0,9) olguda nüks görüldü. Özellikle kız olgularda başlangıçta toplam herni içerisinde %9 civarında olan PIRS ile onarım oranı son yıllarda %100’e yaklaşmıştır. Başlangıçta polipropilen sütür ile iç delik ağzı kapatılır iken ilk olarak 2014 tarihinde polyester sütür kullanılmaya başlanmış olup 2018 yılında tüm olguların yarıdan fazlasında iç delik ağzı polyester sütür ile kapatılmıştır. Erkeklerde iç delik ağzının kapatılması ek uygulamalar gerektirdiğinden göreceli olarak daha sınırlı uygulanmıştır.

Değerlendirme: Özellikle kız hastalarda kozmetik açıdan öncelik kliniğimizde artık PIRS yöntemidir.

Close