37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 122

Mandatory task experience; 290 undescended testis cases in three years

F Özcan Sıkı
Department of Pediatric Surgery, Konya Education and Research Hospital, Konya, Turkey

Treatment and monitoring of the patients with undescended testicle is an important issue of the pediatric urology. It is seen in 3-9% of all male babies. 1-2% of these go down to scrotum within six months. Most of the studies report that the optimal age range for orchiopexy is between 6 months and 1 year. We examined the patients with undescended testicle that were admitted to our hospital in the last 3 years.Although the advised age range for operation is 1 year and below, only 54% of the patients were treated at the age of 5 and below and that there were patients aged 15 and above diagnosed with undescended testicle. It was seen that ultrasonography performed by experienced individuals has great importance in confirming the diagnosis and treating the patients through inguinal exploration without the need for laparoscopy especially in non-palpable testicles.

Zorunlu hizmet deneyimi ; üç yılda 290 inmemiş testis olgusu

F Özcan Sıkı
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye

İnmemiş testisli hastaların takip ve tedavisi pediatrik ürolojinin en önemli konularından biridir . Tüm term erkek bebeklerin %3-9 unda görülür . bunlardan %1-2 si altı ay içinde spontan skrotuma iner. Yapılan pek çok çalışma orşiopeksi için en uygun yaş aralığının 6 ay ile 1 yıl arası olduğunu bildirmiştir. Çalışmamızda son 3 yılda hastanemize başvuran inmemiş testisli hastalar geriye yönelik incelendi.Yapılan değerlendirmeler sonucunda ameliyat için önerilen yaş aralığı 1 yaş ve altı olmasına rağmen çalıştığımız alanda hastaların ancak %54 ü 5 yaş ve altında tedavi olduğu; 15 yaş ve üstünde inmemiş testis tanısı alan hastaların olduğu görüldü. Deneyimli kişilerce yapılan Ultrasonografinin özellikle nonpalpabl testislerde laparoskopiye gerek görülmeksizin inguinal eksplorasyonla tanının kesinleştirilmesinde ve hastanın tedavi edilmesinde büyük öneminin olduğu görüldü.

Close