37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 132

Complication of Circumcision, Giant Smegmal Cyst: Case Report

AE Boztaş, Ö Atacan, M Hoşgör
Health Sciences University Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Department of Pediatric Surgery

Introduction:Circmcision is excision of penil skin that covers glans penis in a certain dimension, for medical or religious reasons. When it’s performed under unsuitable conditions by nontrained persons complicaiton risk gets higher. In this study, we present a case of giant smegma cyst developed after circumcision performed twice by non-health personnel at home.

Case Report: A 7-year-old male patient complained of swelling in the penis after circumcision performed 4 years ago by a person who was not healthcare personnel at home and after a year circumcision was repeated. The patient was admitted to our clinic again with the complaints of very stiff swelling including penile skin and mucosa and painful , narrow voiding. In physical examination, a firm immobile mass of approximately 1.5 cm thickness al-around the glans penis was palpated. Voiding was observed, projection and calibration were very low. The patient was operated. Multipl petrified smegmal cysts were removed from the mucosa and subcutaneous tissue through the incision from old incision line. Cysts were sent to pathological examination. Mucosa and skin were reconstructed. After dorsal meatotomy and degloving of the penis, the bladder was catheterized. The patient was evaluated with plastic surgery department and follow-up decision was taken of 1 week observaion with uretral catheter and dressing.

Conclusion: Circumcision made by untrained nonmedical persons under nonsuitable conditions has higher complication rates. For this reason, it is thought to increase the studies on raising public awareness that circumcision should be performed by pediatric surgeons in health institutions.

Sünnet Komplikasyonu, Dev Smegmal Kist: Olgu Sunumu

AE Boztaş, Ö Atacan, M Hoşgör
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir/ Türkiye

Giriş: Sünnet medikal endikasyonlar dışında dini sebepler ile de yapılan glans penisi örten derinin (prepisyum) yeterli boyutta eksize edilmesidir. Uygun olmayan koşullarda, medikal eğitimi olmayan kişilerce yapılan sünnetlerde komplikasyon riski yüksektir.Bu çalışmada evde iki kez sağlık personeli olmayan kişi tarafından yapılan sünnet sonrası dev smegma kisti gelişen bir olgu sunulmuştur.

Olgu Sunumu: 7 yaşında erkek hasta 4 yıl önce evde sağlık personeli olmayan kişi tarafından yapılan sünnet sonrası peniste şişlik şikayeti ile aynı kişi tarafından 1 yıl sonra tekrar sünnet yapılmış. Hasta tekrar penil deri ve mukozayı içeren çepeçevre oldukça sert şişlik, ağrılı ve dar işeme şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan fizik muayenede glansı çepeçevre saran sert yaklaşık 1.5 cm kalınlığında immobil kitle palpe edildi. İşemesi görüldü projeksiyon ve kalibrasyonu oldukça düşüktü. Olgu operasyona alındı. Eski insizyon hattından çepeçevre yapılan insizyonla mukoza ve deri altındaki taşlaşmış smegmal kistler temizlendi. Patolojiye gönderildi. Mukoza ve deriye rekonstruksiyon yapıldı. Dorsal meatotomi ve penis deglove edildikten sonra mesaneye sonda kondu. Plastik cerrahi ile birlikte değerlendirilen olguya 1 hafta sonda ve pansumanla takip kararı alındı.

Sonuç: Sağlık personeli olmayan kişilerce sağlık kurumu dışında yapılan sünnetler sonrası komplikasyonlar daha fazla görülmektedir. Bu nedenle sünnetin çocuk cerrahları tarafından sağlık kurumlarında yapılması gerektiği konusunda toplum bilinçlendirilmesi üzerine çalışmaların arttırılması düşünülmüştür.

Close