37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 10

LAPAROSCOPY IN CHILDREN WITH DISEAS OF SEXUAL DISORDERS

MÖ Kuzdan, C Beşik, B Karaaslan, S Özaydın
Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital Departments of Pediatric Surgery and Pediatric Urology

AIM: Laparoscopy is widely used in the diagnosis and surgical treatment of diseas of sexual disorders (DSD). Investigating the internal genital area and evaluating gonads and surgical intervention are the most important goals.In our study, we presented our own clinical experience in this patient group.

MATERIALS AND METHODS: Ten patients who underwent laparoscopy in our clinic between 2016-2019 were evaluated retrospectively. Age, karyotype, operative procedure and histopathological results were recorded.

RESULTS: A total of 10 patients underwent laparoscopy. Median age 6 years (9 months -17 years). Two patients with recurrent epididymitis attack were treated with utriculus excision, 1 patient with utriculus excision and right gonadectomy, 1 patient with fibrotic uterus, tuba and gonad structures, 3 patients with nubbin function, 1 patient with gonadopexy, 2 patients with gonad biopsy. mülleryen and wolfyan structures were reported together with germ cell tumors in 2 cases.

CONCLUSION: Diagnostic laparoscopy helps to develop a treatment strategy for complex gonadal status or mullerian and wolphian canal anomaly in most patients. Therapeutic laparoscopy is a very comfortable option for the removal of gonads with malignant potential, especially in patients with uterine disease.

CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA LAPAROSKOPİNİN YERİ

MÖ Kuzdan, C Beşik, B Karaaslan, S Özaydın
Kanuni Sultan Süleyman EAH Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Cinsiyet gelişim bozukluğu (CGB) tanı ve cerrahi tedavisinde laparoskopi yaygın kulanılmaya başlanmıştır. İç genital bölgeyi araştırmak ve gonadlarınn degerlendirmek ve cerrahi girişim en önemli amaçlarıdır..Çalışmamızda bu hasta grubunda kendi klinik deneyimimizi sunduk.

GEREÇ VE YÖNTEMLER: 2016-2019 yılları arasında kliniğimizde CGB nedeniyle takipte olup laparoskopi yapılan 10 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.Yaş, karyotip, ameliyat prosedürü ve histopatolojik sonuçlar kaydedildi.

BULGULAR: Toplam 10 hastaya laparoskopi uygulandı. Ortanca yaş 6 yaş (9 ay -17 yıl). Tekrarlayan epididimit atağıyla gelen 2 hastaya utrikulus eksizyonu, 1 hastaya utrikulus eksizyonu ve sağ gonadektomi,1 hastaya fibrotik uterus ,tuba ve gonad yapılarının eksizyonu,,3 hastaya nubbin eksiyonu,1 hastaya gonadopeksi ,2 hastada gonad biyopsisi yapıldı.Histopatolojık tanıda 2 hastada sağ gonadda mülleryen ve wolfyan yapılar birlikte, 2 olguda germ hücreli tümör rapor edidi.

SONUÇ: Tanısal laparoskopi hastaların çoğunda kompleks gonadal durum veya mülleryen ve wolfian kanal anomalisi için tedavi stratejisi geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Terapotik laparoskopi ise başta karına uzanımlı utrikulus olgularında olmak üzere malign potansiyeli olan gonadların çıkarılması için oldukça konforlu bir seçenektir.

Close