37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 200

A Case of Patent Omphalomesenteric Canal Mimicking Umbilical Granuloma

HS Bölükbaşı, E Cesur, AK Mansıroğlu, B Fırıncı, Ö Çağlar, M Yiğiter, AB Salman
Ataturk University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Erzurum

Introduction:

The omphalomesenteric duct is an embryonic structure which communicates the vitelline duct with the midgut. if the omphalomesenteric duct doesn’t complete obliteration, it will cause congenital anormally of gastrointestinal system. Patent omphalomesenteric duct is due to an incomplete obliteration of the vitelline duct. Diagnosis is made by stool discharge from the umbilicus. If proximal of omphalomesenteric duct doesn’t obliteration, it called Meckel's diverticulum(%82).If distal of omphalomesenteric duct doesn’t obliteration, it called omphalomesenteric sinus(%2).Also if both of them don’t obliteration, it called patent omphalomesenteric duct. If both of them obliterate, it called vitelline duct cyst. (%2)

Case:

37 days male patient, admitted with umbilical discharge. Physical examination revealed a rash similar to granuloma in the umbilicus no urine and stool discharge. Orifice detected in lesion. 6 Fr feeding catheter from the orifice was seen moving into the abdomen. The contrast material was injected through the catheter. The intestines was filled with contrast material on the radiograph. The patient was operated. The patent omphalomesenteric duct associated with the ileum was found. Wedge resection of the ileum was performed and the lesion was resected. Ileum was repaired. The patient who no problem during postoperative follow-up was discharged from hospital. The pathology result was reported as omphalomesenteric duct residue.

Discussion:

Umbilikal region pathologies are similar. Lesions of umbilical region may lesions such as ompholyte, umbilical granuloma, umbilical polyp. The most common symptom is staining observed in clothes due to mucus discharge. Stool or urine discharge is observed in more complex pathologies such as rare patent omphalomesenteric duct or patent uracus. As seen in our case, patent omphalomesenteric duct pathologies with narrow mouth may also have mucus discharge without stool discharge. Careful physical examination should be performed in all umbilical pathologies and additional radiological examinations should be applied if necessary

Umbilikal granulomu taklit eden bir Patent Omfalomezenterik Kanal Olgusu

HS Bölükbaşı, E Cesur, AK Mansıroğlu, B Fırıncı, Ö Çağlar, M Yiğiter, AB Salman
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum

Giriş:

Omfalomezenterik kanal, embriyonal dönemde midgut ile vitellin kese arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. İntrauterin dönemde kanal tam kapanmazsa gastrointestinal sistemin konjenital anomalilerine neden olabilir. Patent omfalomezenterik kanal, vitellin kanalın tamamen açık kalmasından kaynaklanır. Tanı göbekten gayta gelmesi ile konulur. Kanalın proksimali kapanmazsa Meckel divertikülü(%82), distali kapanmazsa omfalomezenterik sinüs(%2) , iki ucu da kapanırsa vitellin kanal kisti(%2) meydana gelir.

Olgu:

37 günlük erkek bebek göbek akıntısı şikâyeti ile başvurdu. Fizik muayenede umbilikusta granülomu benzer bir kızarıklık mevcuttu. Umbilikustan gaita ve idrar akıntısı görülmedi. Umbilikus dikkatli incelendiğinde mukozal sınırı gözlenebilen bir orifis tespit edildi. Orifisten 6 Fr feding sondanın batına ilerlediği görüldü. Orifisten kontrast madde verilerek grafi çekildi. Barsakların kontrast madde ile dolduğu görüldü. Patent omfalomezenterik kanal tanısı ile hasta explore edildi. Eksplorasyonunda ileumla ilişkisi olduğu saptanan Patent omfalomezenterik kanal saptandı. Wedge rezeksiyon yapılıp lezyon rezeke edildi. Hasta sorunsuz taburcu edildi. Histopatolojik inceleme omfalomezenterik kanal artığı olarak rapor edildi.

Tartışma:

Umbilikal bölge patolojileri birbirine benzerlik göstermektedir. Umbilikal bölgedeki lezyonlar sıkılıkla omfalit, umblikal granulom, umbilikal polip gibi lezyonlardır. Mukus deşarjına bağlı çamaşırlarda gözlenen kirlenme en sık semptomdur. Nadir gözlenen patent omfolomezenterik kanal veya patent urakus gibi daha karmaşık patolojilerde ise gaita veya idrar deşarjı gözlenmektedir. Bizim vakamızda görüldüğü gibi ağzı dar olan patent omfalomezenterik kanal patolojilerinde de gaita deşarjı olmadan mukus deşarjı olabilir. Tüm umbilikal patolojilerde dikkatli fizik muayene yapılmalı gerekirse ilave radyolojik incelemelere başvurulmalıdır.

Close