37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Video Presentation - 3

Laparoscopic trans-mesocolic duodeno-jejunostomi with suspending transvers colon in superior mesenteric artery syndrome

MS Arda*, A Huseynov*, Y Aydemir**, E Gündoğdu***, H İlhan*
*Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Gastroenterology Hepatology
***Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Radiology

Compression to the third part of duodenum by Superior Mesenteric Artery(SMA) is named as Superior Mesenteric Artery Syndrome (SMAS) in which abdominal pain, vomiting and losing weight are the main complains.

Duodenojejunostomy, releasing the treitz ligament and gaining weight for increasing the fat tissue of retroperitoneum are the treatment alternatives. However, weight gain is not always respond to treament as was in our patient. Therefore, our approach, in which laparoscopic transmezokoli duodenojejunostomy through suspending transvers colon, has been presented.

A fourteen-year-old female who was suffering from losing weight, abdominal pain and vomiting, has admitted to our department. On her upper gastrointestinal series and computerized tomography was revealed SMAS and in endoscopy, a pulsatile and compressing mass to the third part of duodenum was detected. Surgical approach was planned.

Legs open, in lithotomy position camera port was placed through umbilicus, 5 mm port from right lower abdomen and two 12 mm port through bilateral lower lateral rectus line. While omentum was retracted to the superior, three stay sutures were placed from hepatic, mid and splenic flexure of transverse colon. After opening mesocolon, dilated second part of duodenum was dissected. 45thcm of jejunum, distal to the treitz ligament was displayed. Following to anchor sutures the duodenum and jejunum was opened and anastomosis was performed by 60 mm vascular stapler. Following precise closure, penrose drain was left at the surgical site. The jejunum was fixed to mesocolon and gaps of mesocolon was sutured laparoscopicly. Nasogastric tube was removed in the 2ndpostoperative day. During postoperative 3rdday, following full feed orally, penrose drain was removed and patient was discharged.

She has no complain after a follow up of seven months.

As a conclusion in SMAS, transmesocolic duodenojejunostomy through suspending transverse colon, is a safe and feasible method in children as well.

Süperior mezenterik arter sendromunda kolon asıcı laparoskopik transmezokolik duodenojejunostomi

MS Arda*, A Huseynov*, Y Aydemir**, E Gündoğdu***, H İlhan*
*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Gastroenteroloji Hepatoloji BD
***Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Superior Mezenterik Arter Sendromu (SMAS); süperior mezenterik arter (SMA) ile aort arasındaki açılanmanın dar olması nedeniyle duodenumun üçüncü kıtasına bası sonucu, beslenme zorluğu, karın ağrısı ve kusmanın gözlendiği durumdur.

Duedonojenustomi, treitz ligamanını serbestleştirme yoluyla duodenumun inferiora yer değiştirmesi veya hastaya kilo aldırılarak retroperitoneal yağ dokusunun artırılması gibi yaklaşımlar önerilmektedir. Çalışmada SMAS tanısı alan hastaya, laparoskopi eşliğinde transvers kolon asılarak trans-mezo-kolik duodeno-jejunostomi yaklaşımımız sunuldu.

Olgu: 14 y’da kız hastanın, son aylarda daha belirgin olan, beslenme sonrasında, bulantı, kusma ve karın ağrısı yakınması ile yapılan tetkiklerinde SMAS ile uyumlu bulundu. Üst gastrointestinal endoskopisinde duodenum 3. kıtasına önden basıya neden olan pulsatil yapı(SMA) gözlendi. Yüksek kalorili beslenme ile kilo aldırılan hastada kısa süreli düzelme olsa da yakınmalarının tekrarladığının gözlenmesi üzerine cerrahi tedavi planlandı.

Cerrahi Yaklaşım: Sırtüstü ve bacaklar açık pozisyonda yatırılan hastaya, göbekten ve sağ alttan 5 mm’lik, sol ve sağ alt pararektal bölgeden iki adet 12 mm’lik port yerleştirildi. Omentum proksimal epigastrik bölgeye ekarte edilip, hepatik, splenik fleksura ve orta transvers kolondan askı sütürleri kondu. Kolon mezosunda açılan pencereden, duodenumun dilate 2. kıtası ortaya konarak serbestleştirildi. Treitzdan 45 cm distal jejunal segment belirlendi. Mezodaki pencereden 60 mm’lik vasküler stapler kullanılarak yanyana anastomoz yapıldı. Loja penroz bırakılarak jejunal loop, kolon mezosuna tespit edildi. Mezodaki açıklık primer olarak onarıldı. Postoperatif 2. gün nazogastrik sondası çekilip 3. gün ağızdan beslenmeye başlayan ve sorunu olmayan olgunun penröz dreni çekilerek taburcu edildi. Postop 7. ayında sorunsuz izlemine devam edilmektedir.

Yorum: SMAS’da transvers kolon asıcı laparoskopik trans-mezo-kolik duedono-jejunostomi görüş açısını artırarak duedono-jejunostomi yaklaşımında çocuklarda da güvenle kullanılabileceği kanaatındayız.

Close