37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 88

Effect of Different Bacteria Contamination on Adhesive Intestinal Obstruction in Rats

G Demirtaş*, D Güney*, p celepli**, S Hücümenoğlu**, HT Tiryaki***
*Ankara Child Health and Diseases, Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Surgery
**Ankara Training and Research Hospital, Department of Pathology
***Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Education and Research Hospital, Deparment of Pediatric Urology, Ankara, Turkey

Introduction:

Postoperative peritoneal adhesions (PPA) are serious problems after abdominal surgery. Intraabdominal adhesions are the cause of pain, intestinal obstruction and infertility. PPAs occur as a result of peritoneal damage resulting from increased vascular permeability and release of fibrin rich exudate. Thus, normal peritoneal healing is limited. Mechanical, ischemic, infective, inflammatory and chemical factors play role in peritoneal injury. The fact that PPA does not develop at the same level in each patient indicates that individual factors also play role in this mechanism. One of the most important points in intraabdominal interventions is bowel flora and its effect on infection. It was thought that different microorganisms found in flora or frequently added as hospital flora might cause inflammatory processes and cause PPA formation.

Aim:

In this study, we aimed to investigate the effect of different bacterial strains (Klebsiella spp, E. coli spp, anaerobe) on the formation and degree of PPA in adhesion formation in rats.

Materials and Methods:

In this study, rats were divided into 5 groups, consisting of twelve rats. Groups were classified as; E.coli, Klebsiella, Bacteriodes fragilis, Sham and Control groups. The rats were sacrificed on the fourteenth day and relaparotomy was performed. The results were evaluated macroscopically and microscopically according to the previously determined classifications.

Results:

When bacterial infected groups were compared with sham and control groups, both microscopic and macroscopically significant increase in PPA was observed.

Conclusion:

In the experimentally generated adhesion model, microorganisms have been found to play an active role in PPA formation.

Ratlarda Oluşturulan Adeziv İntestinal Obstrüksiyonda Farklı Bakteri Kontaminasyonunun Etkisi

G Demirtaş*, D Güney*, p celepli**, S Hücümenoğlu**, HT Tiryaki***
*Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
***Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ürolojisi Kliniği, Ankara

Giriş: Postoperatif Peritoneal Adezyonlar(PPA) abdominal cerrahi sonrası ciddi bir problemdir. Karın içi adezyonlar, ağrı, intestinal obstrüksiyon ve infertilite nedenidir. PPA ‘lar peritoneal hasar sonucu meydana gelen vasküler geçirgenliğin artması ve fibrinden zengin eksüdanın salınması sonucu oluşur, bu sayede normal peritoneal iyileşmenin sınırlandırılmış olur. Peritoneal hasar oluşumunda mekanik, iskemik, enfektif, iltihabi ve kimyasal faktörler rol oynar. PPA’nın her hastada aynı düzeyde gelişmemesi, kişiye ait faktörlerinde önemli olduğunun işaretidir. İntraabdominal girişimlerde en önemli noktalardan biri barsak florası ve bunun enfeksiyon oluşumuna etkisidir. Florada bulunan, yada sıklıkla hastane florası olarak eklenen farklı mikroorganizmalar bireylerde farklı ağırlıkta enflamatuar süreçlere yol açarak PPA oluşumuna sebep olabileceği düşünülmüştür.

Amaç: Bu çalışmada PPA oluşumunda ve derecesinde, ratlarda adhezyon oluşumunda farklı bakteri suşlarının (Klebsiella spp, E. Coli spp, anaerob ) etkisini araştırmayı planladık.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada ratlar, her biri onikişer rattan oluşan 5 ayrı gruba ayrılarak incelendi. Gruplar; E.coli, Klebsiella, Bacteriodes fragilis,Sham ve Kontrol grubu olarak sınıflandırıldı. Ratlar 14. gün sakrifiye edilip relaparotomileri yapıldı. Sonuçlar daha önceden belirlenmiş klasifikasyonlara uygun makroskopik ve mikroskopik açıdan değerlendirildi.

Bulgular: Bakteri ile enfekte edilen gruplarla, sham ve kontrol grupları karşılaştırıldığında hem mikroskopik, hem makroskopik olarak PPA oluşumunda anlamlı düzeyde artış izlenmiştir.

Sonuç: Deneysel olarak oluşturulan adezyon modelinde, PPA oluşumundan mikroorganizmaların etkin rol üstlendiği görülmüştür.

Close