37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 86

How important is thetiming of thoracoscopy to provide early recovery in childhood empyema?

BD Demirel, S Hancıoğlu, B Dağdemir, Ü Bıçakcı, E Arıtürk, F Bernay
Ondokuz Mayız University department of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology

Aim:Evaluation of children with empyema who underwent thoracoscopic debridement.

Methods:Patients with pleural empyema who underwent thoracoscopy were evaluated retrospectively for age, gender, duration of complaint, preoperative or/and postoperative chest tube stay, hospital stay (HS) and complications.

Results:89 patients, 57 male, 32 female. Median age 6,14 years(7 months - 17.91 years). 43 patients (49.4%) had chest tube preoperatively. Thoracoscopic debridement was performed in patients who had a chest tube before, because clinical improvement could not be achieved after an average of 6.60±3.38 days. After thoracoscopy, an average of 10.73±5.99 days chest tube was removed.The complaint period was median 10 days.The duration of chest tube stay median was 8 days and 14 days, respectively, for the patients with a complaint time more than10 days or lesser. The median of HS was 10,5 days and 20 days, respectively, for the patients with a complaint time more than 10 days or lesser. The duration of chest tube stay and HS were statistically significantly lower than those with complaint period more than 10 days (p = 0.00, p = 0.00). Bronchopleural fistula developed in 1 patient. 9 patients required further intervention (5 thoracoscopy, 4 thoracotomy). The mean postoperative HS was 15.35 + -9.71 days for all patients. 1 (1.12%) patient died.

Conclusion:Thoracoscopic debridement is a reliable method in the treatment of empyema. The sooner the indication is given for thoracoscopy, the sooner the recovery will be.

Çocukluk çağı ampiyemlerinde erken iyileşmede torakoskopi zamanlaması ne kadar önemli?

BD Demirel, S Hancıoğlu, B Dağdemir, Ü Bıçakcı, E Arıtürk, F Bernay
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD

Amaç:Torakoskopik debridman yapılan ampiyemli çocuk hastaların değerlendirilmesi.

Yöntem: 2010-2019 yılları arasında torakoskopi yapılan ampiyemli hastalarda yaş cinsiyet,şikayet süresi,torakoskopi öncesi göğüs tüpü(GT) takılıp takılmadığı,postoperatif göğüs tüpü kalış süresi, postoperatif hastanede kalış süresi, ek müdahale gerekip gerekmediği ve komplikasyonlar geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular:89 hasta, 57 (%64) erkek, 32 (%36) kız. Yaşları 7 ay- 17.91 yıl arasındaydı (ortalama 7.17 yıl, ortanca 6.14 yıl ).Hastaların hepsinde ilk değerlendirmede ultrason ya da toraks tomografilerinde plevral adezyon ve kavitasyon mevcuttu. Hastalardan 43’üne (%49.4) torakoskopi öncesi GT takıldı. Öncesinde GT takılan hastalara ortalama 6.60±3.38 gün (1-15 gün) sonra klinik düzelme sağlanamadığı için torakoskopik debridman yapıldı.46 hastaya ise ilk girişim olarak torakoskopik debridman yapıldı. Torakoskopi sonrası ortalama 10.73±5.99 günde (3-30 gün) GT çekildi. Klinik bulgu- torakoskopi arası süre ortancası 10 gündü (4-60 gün). Şikayet süresi 10 günün altında olan hastalarla üstünde olan hastalarda: GT kalış süresi ortancası sırasıyla 8 gün ( 3-12 gün) ve 14 gün (3-30 gün), hastanede kalış süresi ortancası sırasıyla 10.5 gün (4-26 gün), 20 gündü (4-56 gün). Şikayet süresi 10 günden az olanların fazla olanlara göre GT kalış süresi ve hastanede yatış süresi istatistiksel anlamlı olarak daha azdı (p=0.00, p=0.00). Torakoskopi sonrası 1 hastada bronkoplevral fistül gelişti. 5 hastaya tekrar torakoskopi ve 4 hastaya torakotomi gerekti. 80 (%89.88) hastada ek işlem gerekmedi. Postoperatif hastanede kalış süresi tüm hastalar için ortalama 15,35+-9,71 gündü (4-56 gün). 1 (%1,12) hasta kaybedildi.

Sonuç:Ampiyem tedavisinde torakoskopik debridman sonuçları oldukça başarılıdır. Ne kadar erken sürede torakoskopi için endikasyon konulursa, iyileşme de o kadar erken olur.

Close